Stor økt på Dovrebanen til helga

Helga 1-2. september skal Jernbaneverket gjøre anleggs- og vedlikeholdsarbeid en rekke steder på Hoved- og Dovrebanen. Hele strekningen fra Kløfta til Trondheim blir stengt, inklusive Trondheim sentralstasjon.

Flere steder på Fellesprosjektet nord for Minnesund skal det sprenges nær sporet mens banen er stengt. (Foto: Olav Nordli)Banen stenges lørdag morgen fra ca. klokken 05. Strekningen Kløfta-Dombås er stengt fram til søndag ca. klokken 20, mens strekningen Dombås-Trondheim først åpner mandag morgen klokken 04:30.

Merk at stengingen også berører trafikkavviklingen på tilstøtende strekninger, bl.a. Trønderbanen.

Stengingen gjelder ikke Gardermobanen på strekningen til Eidsvoll, som er åpen for ordinær togtrafikk.

Mens banen er stengt erstattes togene med buss. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Nye spor på Eidsvoll stasjon
På Eidsvoll stasjon bygges nye sporområder for vending og hensetting (parkering) av tog. Dette er et viktig tiltak i forhold til innfasingen av NSBs nye Flirt-tog og innføring av ny grunnrutemodell for Østlandsområdet.

I helga skal det legges inn en ny sporveksel som gir forbindelse til dette området. I tillegg gjøres ulike andre arbeider i samband med ferdiggjøring av de nye hensettingssporene.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Minnesund og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6 på en ca. to mil lang strekning.

- Flere steder på anlegget skal vi fjerne fjellknauser i umiddelbar nærhet av eksisterende spor, og vi jobber for fullt med dette mens togene står. Dette innebærer boring og sprenging, graving og pigging, samt massetransport, opplyser byggeleder Kåre Nordsjø på Fellesprosjektet.

Til helga blir det slik aktivitet bl.a. nedenfor den gamle rasteplassen ved E6 på Langset, på strekningen fra badestranda på Ørbekk fram til Tunneltoppen, samt like syd for Strandlykkja stasjon.

Moelv stasjon
Jernbaneverket oppgraderer Moelv stasjon med to nye plattformer og en undergang mellom plattformene. - I helgen skal vi jobbe i skinnegangen med å legge nye sviller og fjerne spenninger i sporet i nordenden av stasjonen. Dette gjør vi ved å kappe opp skinnene og sveise dem på nytt, forteller prosjektleder Harald Tanum.

Skinnene skal også slipes. Det må påregnes en god del støy fra dette arbeidet. Alle arbeidene på stasjonen skal være ferdige i løpet av høsten 2012.

Anleggsarbeid på Trondheim sentralstasjon tidligere i sommer. (Foto: Anne Rognes)Modernisering av Trondheim stasjon
Trondheim sentralstasjon moderniseres til et nytt og bedre kollektivknutepunkt. Jernbaneverkets fornyelse og oppgradering av sporene, plattformområdet og tilhørende adkomster er et viktig bidrag til dette.

I helga bygges en teknisk kulvert (tunnel) under sporene på stasjonen. Arbeidet med kulverten vil pågå uavbrutt de 48 timene togene ikke går. Den tekniske kulverten er en del av den jernbanetekniske oppgraderingen og fornyelsen ved stasjonen.

– Første del av den tekniske kulverten ble lagt ned i mai. Da gikk alt arbeidet som planlagt, og vi ser nå frem til å gjenta dette arbeidet i helgen, sier prosjektleder Christoffer Østvik. 
 
Vedlikehold på hele strekningen
En rekke vedlikeholdsoppgaver skal utføres mens banen er stengt. Mellom Eidsvoll og Brumunddal blir det punktvis bytte av sviller. – Dette gjør vi for å forsterke skjøter i skinnegangen.  I tillegg blir det ryddet langs sporet etter sommerens trefelling langs linja. Trefellinga sikrer både at trær ikke faller over sporet, samt at lokførerne får bedre sikt, forklarer banesjef Tormod Urdahl i Jernbaneverket.

- Ved Hamar OL-amfi skal det legges inn en undergang senere i september, og denne helga gjør vi forberedende arbeider.  Undergangen vil gi sikker ferdsel under sporet og bedre tilgjengelighet for boligområdene på begge sider av sporet. Det er Hamar kommune som bekoster arbeidet og sørger for denne planfrie kryssingen, opplyser banesjefen.

Nord for Jessnes utbedrer Jernbaneverket drenering og stikkrenner under sporet, samt at det nord for Brumunddal og mellom Bergsvika og Brøttum foregår bruarbeider. Inne på Brøttum stasjon skal Jernbaneverket bytte master for togenes kjørestrøm, mens det på Hove blir skiftet deler i sporveksler.

Jernbaneverkets produksjonsavdeling skal nøytralisere sporet på Rudshøgda og nordover. – På denne måten forebygger vi solslyng ved å fjerne spenninger i skinnegangen, forklarer Urdahl.

Renser ballastpukken
Jernbaneverket planlegger kjøring av renseverk på flere strekninger av Dovrebanen. Renseverket er et langt arbeidstog som graver ut dårlig pukk under skinnegangen og erstatter den med ny pukk. På denne måten blir sporet stabilt og dreneringen bedre, og andre sporproblemer minimeres.

Mellom Dovre og Dombås har ballastrensingen startet, og forberedelser til flere delstrekninger er godt i gang. – Forberedelsene er omfattende og består blant annet av skogrydding, flytting av kabelkanaler og signaler, samt trekking av nye kabler langs hele banen, opplyser banesjef Tormod Urdahl.

Denne helga pågår det slike forberedende arbeider mellom Rudshøgda og Moelv, samt innkobling av nye signalkabler mellom Tretten og Losna.  Ellers i Nord-Gudbrandsdal skal det også foregå punktvis massesutskifting og rutinemessige kontroller av signalanlegget mellom Fåvang og Fron, og arbeider på kjørestrømmen mellom Otta og Sel. Inne på Dombås stasjon blir det byttet to sporveksler.

Lengre nord utføres rensk av stikkrenner, linjegrøfter og overvannsgrøfter flere steder mellom Drivstua og Garli. Sporet mellom Oppdal og Drivstua skal også justeres. I tillegg byttes sviller på Lundesokna bru ved Lundamo.

Flere arbeidshelger i september
Også helgene 15-16. september og 29-30. september blir det tilsvarende jobbehelger på Dovrebanen, hvor det i stor grad blir en videreføring av arbeidene som er beskrevet over. Den førstnevnte helga berøres ikke strekningen nord for Dombås.