Seks uker uten tog gjennom Oslo

Jernbanen gjennom Oslo er stengt i seks uker mellom Skøyen og Bryn/Lillestrøm. Fra 24.juni til 6.august gjennomfører Jernbaneverket igjen storstilte fornyelsesarbeider i Oslo.

Også denne sommeren skal det utføres omfgattende arbeider på jernbanen gjennom Oslo og på Oslo S. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
Etter årets sommerstengning skal hele jernbanestrekningen fra Lysaker i vest til Etterstad i øst være ferdig fornyet.

I hovedsak blir årets anleggsperiode håndtert på samme måte som i fjor sommer. I perioden 24.6. kl. 0300 til 6.8. kl. 0300 gjennomfører Jernbaneverket fornyelse av jernbanen gjennom Oslo. Dette betyr at passasjerer som skal til eller via Oslo blir transportert med buss og/eller T-bane på deler av strekningen i denne perioden.
Alle passasjerer kommer likevel fram, men det må beregnes noe lengre tid på reisen enn normalt i denne perioden. NSB og Flytoget lager egne rutetabeller for denne perioden. Hele 23 000 bussavganger må til for å ta unna trafikken gjennom Oslo i denne perioden.
Jernbanen gjennom Oslo er stengt mellom Skøyen og Bryn/Grefsen i seks uker.
Passasjerer på Østfoldbanen blir ikke berørt av dette arbeidet. Alle Østfoldbanens tog vil gå som vanlig til og fra Oslo S.

Trafikkinformasjon

Detaljert informasjon om trafikkavviklingen i perioden og rutetabeller for seks-ukersperioden finner du på NSBs internettsider.

Prosjekt Oslo:

• Til sammen brukes det vel to milliarder kroner på fornyelse av jernbanen i Oslo-området fram til 2014. Arbeidene på strekningen gjennom Oslo, Etterstad – Oslo S – Lysaker, skal være ferdige i løpet 2012.  Punktligheten i togtrafikken har etter at sommerarbeidene i 2011 ble gjennomført vist en markant bedring. Det har blitt betydelig færre feil på jernbanen gjennom Oslo. Sommeren 2012 stenges igjen jernbanen for trafikk fra Skøyen, gjennom Oslotunnelen, Oslo S og til Bryn i seks uker. 
• Målet er en robust og driftsstabil jernbane gjennom Oslo som skal gi en punktlig og pålitelig togtrafikk. Det viktigste tiltakene er utskifting av skinner, sviller, pukk og kontaktledningsanlegg. Utskifting av kabler i signalanlegg, bedre strømforsyning og etablering av akseltellere og strømskinne i taket gjennom Oslotunnelen er også store og viktige tiltak. Strømskinne i taket ble montert i 2011.

• I 2012 skal det gjennomføres sporfornyelse på den resterende delen av Oslo S, sporveksler skal skiftes og sporvekselvarme skal forsterkes. Også kontaktledningsanlegget på resten av stasjonen skal fornyes. (Den delen av Oslo S som vil bli berørt av den kommende Follobanen holdes utenfor disse arbeidene).

• For å kunne gjennomføre arbeidene er det nødvendig med stengt bane på natten i flere perioder, for uten den lengre perioden med seks uker uten togtrafikk på sommeren 2012.

• Mesteparten av arbeidene vil foregå på Oslo S, i Oslotunnelen og i Brynsbakken

• Det jobbes hver natt i perioden kl 0100- 0530. Forberedelser fra kl 2300. I tillegg vil det bli jobbet døgnet rundt i perioder hvor togtrafikken blir innstilt.