Revidert nasjonalbudsjett: 326,3 millioner til Jernbaneverket

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 326,3 millioner til Jernbaneverket. 200 millioner kroner vil gå til drift og vedlikehold av jernbanenettet, mens 100 millioner foreslås bevilget til investeringer på Ofotbanen.

Regjeringens forslag til bevilgning vil blant annet gå til gjenoppbygging av Notodden stasjon. Grunnen under stasjonsområdet raste ut etter store nedbørsmengder i fjor sommer.200 millioner kroner vil gå til utbedringer etter ras, flom, brann og brannverntiltak. Midlene går blant annet til utbedringer på Dovrebanen, gjenoppbygging av Notodden stasjon, opprydningsarbeid etter stormen Dagmar og gjenoppbygging etter brann på Hallingskeid og ras ved Myrdal. I Oslotunnelen skal det gjøres nødvendige brannverntiltak, blant annet ny brannvannsledning, røykventilasjon og reservestrømforsyning for nødlys.

100 millioner kroner foreslås bevilget til investeringer på Ofotbanen. Beløpet gjelder dekning av Jernbaneverkets andel av utgiftene i 2012 til oppgradering av linja mellom Narvik stasjon og Narvik containerterminal (Fagerneslinja) og tilpasninger på Narvik containerterminal.

Regjeringen foreslår også å bevilge 26,3 millioner til prosjektet ”Fysisk skille Jernbaneverket – Bane Tele AS” for å få til fysiske skiller mellom Jernbaneverkets og Bane Teles tekniske utstyr.

Se mer på Samferdselsdepartementets nettsider.