Regjeringen går for ERTMS

Regjeringen har besluttet å innføre ERTMS gradvis som signalanlegg på det norske jernbanenettet. Dette begrunnes i at store deler av signalanleggene er nedslitte og må moderniseres.

 - Store deler av signalanleggene er nedslitte og må moderniseres. Regjeringen har besluttet at det norske jernbanenettet på sikt skal utrustes med det felleseuropeiske signalanlegget ERTMS. Den nye teknologien skal bidra til færre forsinkelser, høyere sikkerhet og rimeligere vedlikehold på jernbanenettet, sier samferdselsminister Marit Arnstad i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet. 

Regjeringen har ikke tatt stilling til utbyggingstempo og investeringer i banestrekninger for ERTMS, men Jernbaneverket har fått i oppdrag å utarbeide et forslag til utbyggingsstrategi.

ERTMS (European Rail Traffic Management System) er et felleseuropeisk signal- og sikringssystem der kommunikasjonen mellom tog og fjernstyringssentral går i rasende fart ved hjelp av GSM-R og et såkalt radioblokksenter. Hele det europeiske jernbanenettet skal med tid og stunder benytte ERTMS slik at tog skal kunne krysse landegrenser uten å måtte forholde seg til ulike nasjonale system.

På sikt er det i følge Samferdselsdepartementet ikke noe signalalternativ til ERTMS.