Østfold-firma fikk tre stasjonsprosjekter

I løpet av høsten 2012 skal Råde stasjon og holdeplassene på Knapstad og Skotbu oppgraderes. Anleggsarbeidene som starter i månedsskiftet juli-august skal utføres av Østfold-firmaet Leif Grimsrud AS.

Råde stasjon skal oppgraderes med to nye plattformer, bru over sporene med heis- og trappehus og større parkeringsplass. Illustrasjon: Sweco.- Det ble utlyst én felles kontrakt for grunn- og konstruksjonsarbeidene på Knapstad og Skotbu og én kontrakt for tilsvarende arbeider på Råde, forteller prosjektleder Rune Julsen. - Leif Grimsrud AS leverte det mest fordelaktige tilbudet på begge entreprisene, og vi har derfor valgt å inngå kontrakt med dem. Kontrakten for Råde har en verdi på 76 millioner kroner eks. mva. og kontrakten for Knapstad og Skotbu har en verdi på 17,7 millioner kroner eks. mva.

Østfold-firmaet har tidligere vært med på å bygge Berg kryssingsspor, Berg bru og Halden Driftsbanegård. - Vi har gode erfaringer med Grimsrud fra tidligere prosjekter, og vi ser på det som en stor fordel at vi har én og samme entreprenør på de tre prosjektene, forteller Julsen, som er prosjektleder for alle de tre prosjektene. - Jeg forventer at vi kan hente ut en rekke synergier på dette.

Leif Grimsrud sin prosjektleder Jan Gunnar Grimstad, Jernbaneverkets prosjektleder Rune Julsen og daglig leder i Leif Grimsrud Asle M. Berg var godt fornøyd med å få kontrakten på olass. Foto Ragnhild Aagesen 

Sikkerhetstiltak
Plattformene på stasjonen på Råde og holdeplassene på Knapstad og Skotbu er for korte for togene som trafikkerer Østfoldbanen og de oppfyller derfor ikke lengdekravene i Sikkerhetsforskriften.  Statens jernbanetilsyn har gitt Jernbaneverket dispensasjon fra sikkerhetsforskriften fram til utgangen av 2012, og innen den tid må vi ha lengre plattformer på plass.

To faser på Råde
- På Råde skal vi i løpet av året forlenge plattformen til spor 1, slik at kravene i sikkerhetsforskriften oppfylles, sier Julsen.  - Neste år skal vi bygge plattform til spor 2, parkeringsplass med plass til ca. 230 biler nord for stasjonen og bru over sporene med heis- og trappehus. Disse arbeidene skal etter planen starte i januar 2013 og vare fram til november 2013. Kontrakten med Leif Grimsrud AS omfatter begge faser.

Grunnforholdene på Råde er utfordrende og det er behov for å gjøre betydelige tiltak for å stabilisere grunnen. De opprinnelige planene om å forlenge kryssingssporet på stasjonen vil derfor bli vurdert på nytt.

Plattformene på Knapstad og Skotbu flyttes
På Knapstad skal vi bygge en 220 meter lang plattform med adkomst ca. 200 meter nord for dagens plattform. Den eksisterende plattformen skal rives og det skal settes opp et gjerde langs eksisterende platt­form og videre bort til den nye plattformen. Parkeringsplassen skal avrettes og gruses opp. I tilknytning til parkeringsplassen skal det etableres en sykkelparkering med tak for ni sykler.

Plattformen på Skotbu skal også flyttes. Vi skal bygge en 220 meter lang plattform 50 meter vest for den eksis­terende plattformen. Som adkomst skal det bygges ei 20 meter lang rampe fra fylkesveien. I tilknytning til denne skal vi etablere syk­kelparkering med tak for 15 sykler.

Også på Skotbu er det dårlige grunnforhold med kvikkleire. For å unngå langtidssetninger vil det være behov for å skifte ut ca. én meter tørrskorpe med skumglass, som er et lett isolasjonsmate­riale med god bæreevne.