Omfattende svillebytte på Røros- og Solørbanen

Jernbaneverket gjennomfører et omfattende program med utskifting av sviller på Røros- og Solørbanen. Arbeidet går over flere år og målet er bedre banestandard.

 Utslitte sviller graves fram og svinges til siden, deretter hentes nye og svingesinn i sporet og festes til skinnene. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

-Svillene er uten tvil den største utfordringen vår, bekrefter faglig leder linjen på Røros- og Solørbanen Magnus Dahl. Hvert år de siste årene er det gjennomført omfattende utskiftingsarbeider og ennå vil dette pågå i minst fem år til. – Planene våre tilsier at vi kan vi kan komme i mål med svilleutskiftingene i 2017, forutsatt at budsjettene opprettholdes slik vi har lagt til grunn i planene, sier Dahl. I år skiftes det noe færre sviller enn de siste årene og Dahl håper på en opptrapping igjen neste år. – De tre siste årene har vi hatt sporombyggingstoget på Rørosbanen for å skifte sviller. Da har vi også fått skiftet det øverste pukklaget samtidig og har fått et veldig bra spor.Magnus Dahl

Mye gammelt

I år er mengden med svillebytte for liten til at sporombyggingstoget lønner seg å bruke. På Rørosbanen er det så langt i år byttet 2600 sviller mellom Alvdal og Tynset. – Det er særlig på strekningen Koppang – Tynset at det nå haster mest med å skifte sviller, sier Magnus Dahl. Der har vi mye gamle tresviller. Ca 60 kilometer av strekningen har sviller som er mer enn 50 år gamle og disse må skiftes ut først, -før de resulterer i redusert hastighet. Det føres jevnlig kontroll med standarden. – Når vi får inn betongsviller får vi også et mye enklere spor å vedlikeholde, sier Dahl. Fra Tynset til Røros ble det lagt inn betongsviller på 1980-tallet og der har vi fortsatt et veldig bra spor med lav vedlikeholdskostnad.

Solørbanen

På Solørbanen ligger det inne mye av den eldste generasjonen betongsviller fra 1960-tallet. Disse svillene ble lagt inn på Solørbanen etter først å ha vært brukt på Østfoldbanen. Svillene ble den gang laget med en type befestigelse som nå er i ferd med å bli for dårlig.  Den første generasjonen betongsviller har også problemer med sprekkdannelser ut fra festeboltene.
– Nå er vi straks ferdige med årets program på utskifting av 3800 sviller, forteller oppsynsmann på Solørbanen, Bjørn Jensen. Med dette er vi ferdige med utskifting i alle kruver med radius mindre enn 800 meter. Neste år skal vi så i gang med utskifting i kurver med større radius. Solørbanen har for tiden ingen saktekjøringer og målet er å holde utskiftingstakten oppe slik at banestandarden også holdes oppe.

For uten det flerårige svillebytteprogrammet gjennomføres det i år en raskartlegging av sideterrenget langs Rørosbanen. Etter fjorårets storflom i Gauldalen og flere ras, ser Dahl fram til å få en skikkelig kartlegging av strekningen. – Da vil vi også kunne bli trygge på å prioritere riktige tiltak, sier han.

For øvrig skiftes det i år ut en del stikkrenner og utføres en del tiltak p bruer på Rørosbanen, og til høsten skal det fullføres en del flomsikringstiltak langs elva Gaula.

Til sammen bruker Jernbaneverket 132 millioner kroner til drift, vedlikehold og fornyelser på Røros- og Solørbanen i år.