Intercityutbygging viktig punkt i klimameldingen

I regjeringens klimamelding varsles det tidfesting av intercityutbyggingen på Østlandet. Jernbanen framheves som et viktig virkemiddel for å redusere utslippene fra transportsektoren.

  Intercityutbyggingen på Østlandet skal tidfestes neste år, slås det fast i klimameldingen.  <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Regjeringen fastholder kravet om at 2/3 av utslippsreduksjonene skal tas innenlands og fastholder dermed målene fra klimaforliket i Stortinget i 2008. Styrking av jernbanen er blant de viktigste virkemidlene for å få ned utslippene fra transportsektoren.

Intercityutbygging tidfestes

I klimameldingen slås det fast at investeringene i jernbanene skal økes, særlig rundt de store byene. I forbindelse med framleggingen av Nasjonal transportplan neste år kommer regjeringen til tidfeste når utbyggingen av de ulike intercitystrekningene skal stå ferdig. Samtidig vil regjeringen legge fram en samlet godsstrategi. Der skal det legges vekt på tilrettelegging for overgang av gods fra veg til bane og sjø. For terminaler skal det lages knutepunkter som letter overgangen fra veg til bane.
Jernbaneverket har gjennom sin intercitytredning sagt at det er mulig å gjennomføre intercityutbyggingen på Østlandet på ti år og at tretten år er en optimal byggetid.

Sterk føring

- I klimameldingen ligger det en veldig sterk føring om at intercitynettet skal bygges ut etter en offensiv  fremdriftsplan, sa miljøvernminister Bård Vegard Solhjell da meldingen ble presentert på en pressekonferanse onsdag formiddag. Han understreket at Norge står foran en omlegging i retning av et lavutslippssamfunn, der blant annet veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Øvrige tiltak innenfor transportsektoren i klimameldingen er fordobling av bevilgningene til gang- og sykkelveier innen 2017.  Det varsles økt vekt på samarbeid med fylkeskommuner og kommuner for å styrke kollektivtrafikken lokalt.  Bilavgiftene skal fortsatt brukes som virkemiddel for omlegging til en mer miljøvennlig bilpark, utslippene fra nye bilder skal reduseres med 35% innen 2020.

Regjeringen vil opprette et nytt klima- og energifond på 50 milliarder kroner, og CO2-avgiftene i oljeproduksjonen vil bli nesten doblet.

Fra presentasjonen av regjeringens klimemelding 25.april. <strong>Foto: Øystein Grue</strong>