Beredskap på Bergensbanens høyfjellstrekning

Jernbaneverket tar konklusjonene i rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport etter brannen på Hallingskeid i fjor til etterretning. Strekningen over høyfjellet har en egen beredskapsplan. Det gjennomføres i tillegg flere tiltak med tanke på ytterligere forbedringer.

Her på Hallingskeid reiser Jernbaneverket nå nytt snøoverbygg i stål. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Det var 16.juni i fjor at det begynte å brenne i et snøoverbygg ved Hallingskeid stasjon på Bergensbanen. Ingen mennesker ble skadd i hendelsen. Statens Havarikommisjon for Transport tilrår at Jernbaneverket vurderer mulige tiltak for å oppgradere brannsikkerheten i snøoverbygg av tre. Dette er en anbefaling som Jernbaneverket vil følge opp. På Hallingskeid reises det nå nytt snøoverbygg i stål. Det nye snøoverbygget vil stå ferdig i løpet av året og arbeidene inkluderer også ny plattform i full lengde på stasjonen.

Etter brannen på Hallingskeid innførte Jernbaneverket en prosedyre med vakthold i tre timer på steder der det er utført sveisearbeider i sporet og der det kan være brannfare. Havarikommisjonens rapport har ikke funnet noen entydig og direkte påviselig årsak til brannen på Hallingskeid.

Beredskap på Bergensbanen høyfjellsstrekning

• Jernbaneverket har i vinterhalvåret (1/12 – 1/5) mannskaper i beredskap på Myrdal stasjon døgnet rundt. Disse disponerer også skinnegående maskiner.
• Det er stasjonert beredskapstog med lokomotiv på Ål stasjon. Tilhører NSB Berging og beredskap, rekvireres av JBVs togleder.
• Det er stasjonert vogn for opplasting av brannbil på Voss stasjon og i Bergen.
• Det er beredskapslagre med utstyr på Haugastøl, Finse, Hallingskeid og Myrdal stasjoner.
• Det er stasjonert egne vannvogner (brannvogner) med vannkanoner på Voss, Myrdal og Ål stasjoner
• Ved en eventuell hendelse vil toglederen rekvirere det materiell og utstyr som er nærmest hendelsen. Toglederen har full oversikt over dette.
• På Voss og Ål stasjoner er det stasjonert mannskaper og maskiner med døgnberedskap.
• Det er beredskapsavtaler inngått med hoteller på Vatnahalsen ved Myrdal, på Finse 1222 og Haugastøl turistsenter ved eventuell evakuering av passasjerer. Hovedfokus ved eventuelle hendelser vil alltid være å evakuere mennesker til sikkert sted.

I tillegg har Jernbaneverket nå innført, eller vil vurdere:
• Mulige tiltak for å oppgradere brannsikringen i snøoverbygg av tre (vurderes)
• Innført skjerpede krav til vakthold etter sveisearbeider (varme arbeider) (innført)
• Plassert vogn for transport av redningspersonell og -utstyr i beredskap på Voss stasjon
• Etablere fyllplasser for slokkevann langs høyfjellsstrekningen
• Gjennomføre flere beredskapsøvelser for høyfjellsstrekningen (dette gjøres i henhold til øvelsesplan)
• Gjennomfører simulatortreninger for øving av samhandling mellom togleder og lokfører for trening i håndtering av avvikssituasjoner og ulykker (innført)