Oslo S stengt i seks uker i sommer på grunn av store anleggsarbeider

Mellom 26.juni og 8.august 2011 skal det gjennomføres meget omfattende anleggsarbeider på jernbanen gjennom Oslo. Det medfører at jernbanen må stenges helt fra Skøyen i vest til Bryn i øst og til Grefsen i nord, inkludert det meste av Oslo S.

Tunge løft for bedre jernbane i Oslo. <strong> Foto: Hilde Lillejord </strong>
 
Bare Østfoldbanens tog skal komme og gå fra Oslo sentralstasjon i den seks ukers anleggsperioden fra 26.juni til 8.august. Togene på alle andre strekninger inn og ut av hovedstaden skal snu på stasjonene utenfor stengningsområdet.

Tog vestfra: Fjerntogene på Sørlandsbanen og Bergensbanen skal ha Drammen som utgangs- og endestasjon. Lokaltog og intercitytog (Vestfoldbanen) skal ha Skøyen som utgangs- og endestasjon. Det kjøres busser mellom Skøyen, Oslo S og Lillestrøm for overgang til tog videre.

Tog øst- og nordfra: Dovre- og Kongsvingerbanens fjerntog og regiontog vil ha Lillestrøm som utgangs- og endestasjon. Hovedbanens lokaltog vil ha Bryn som utgangs- og endestasjon. Øvrige tog snur på Lillestrøm. Det kjøres busser fra Oslo S til Lillestrøm for overgang til tog der. Reisende til og fra lokaltogene kan ta T-bane fra Oslo sentrum til Brynseng T-banestasjon, der en kan gå over til Bryn stasjon og ta lokaltog derfra.

Gjøvikbanen: Lokal - og regiontogene på Gjøvikbanen vil ha Grefsen som utgangs- og endestasjon. Reisende til og fra Gjøvikbanen kan benytte T-bane til Storo T-banestasjon, der en kan gå over til Grefsen stasjon og ta Gjøvikbanens tog derfra.

Flytoget: Flytoget vil kjøre busser i 20-minuttersruter fra alle flytogstasjoner til og fra Lillestrøm. Flytogene vil kjøre Gardermoen - Lillestrøm.

Aktuelle omstigningsstasjoner: Skøyen, Lysaker, Drammen, Lillestrøm, Bryn og Grefsen vil være stasjoner for omstigning til alternative transportmidler. For fjerntogene fra Bergens- og Sørlandsbanen kan lokal- eller intercitytog inn til eller fra Skøyen benyttes som alternativ. Merk at bussene vil få tidligere avgangstid fra Oslo S, slik at togene kan avgå i rute fra sin nye utgangsstasjon.

Mye arbeid

Det er omfattende fornyelsesarbeider som skal gjennomføres i sommer. Alt arbeidet gjøres for å fornye jernbanen gjennom hovedstaden og få en mer driftsstabil og robust jernbane. -Ved å stenge jernbanen slik i seks uker kan Jernbaneverket utføre like mye arbeid som det ellers ville ta halvannet år å gjennomføre med full trafikk på sporene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Noen hovedpunkter:

 • Utskifting av det gamle kontaktledningsanlegget i Oslo-tunnelen til ny type robust anlegg med takstrømskinne
 • Bygging av kabelkanaler/ rørkryss og kabellegging
 • Bygging av nytt kontaktledningsanlegg på Oslo S, sporene 8 til 13.
 • Montering av master og portaler
 • 36 nye sporveksler og tre sporkryss skal legges inn
 • Fire kilometer nytt spor på Oslo S og Brynsbakken skal bygges
 • Utskifting av drivmotorer i alle sporveksler
 • Vegetasjonsrydding i Brynsbakken
 • Utskifting av 13 sporvekselvarmegrupper, tilførselskabler og varmeelementer i 48 sporveksler
 • Tilkobling og testing av nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika
 • Det jobbes i tillegg hver natt før stengningsperioden fra kl 0100- 0530
 • En rekke fornyelses- og vedlikeholdsarbeider utføres også på de andre strekningene rundt Oslo
>