Vestfoldbanen Drammen – Kobbervik fornyes

Den eksisterende Vestfoldbanen fra Drammen stasjon sørover til Kobbervik der det nye dobbeltsporet begynner skal nå totalfornyes. Det betyr full utskifting, og om ett år skal alt være ferdig.

Vestfoldbanen skal nå totalfornyes fra Drammen til Kobbervik. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 

 – Vi vet ikke når det skal bygges ny bane her og vi er nødt til å fornye den gamle strekningen for å sikre stabil drift fram til et nytt dobbeltspor kommer, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes. Fra Drammen stasjon til Kobbervik er det åtte kilometer. Sørover fra Kobbervik til Holm er det for flere år siden fullført moderne dobbeltsporet jernbane. Fra Holm til Nykirke er dobbeltsporanlegget nå satt i gang, og neste år åpner ny bane fra Barkåker til Tønsberg. Men ut fra Drammen og de første kilometerne sørover er det fortsatt lenge til det skal bygges nytt. - Tilstanden på denne strekningen må nå betegnes som dårlig, sier banesjefen. - Derfor går vi nå i gang og skal gjennomføre flere tiltak allerede før vinteren for å hindre at vi må innføre saktekjøringer på grunn av dårlig spor.

Siste parsell


 Parsellen Drammen - Kobbervik ligger sist i Vestfoldbanens utbyggingsrekkefølge. Årsaken er dels at det er en komplisert strekning å bygge, men også at hastighetsgevinsten ved nyanlegg her er mindre enn lenger sør fordi alle tog likevel skal stoppe eller må kjøre sakte gjennom Drammen stasjon. – Siktemålet med moderniseringen nå er å gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å holde strekningen i stabil drift fram til en ny bane kan overta, sier Varnes.

God nok for 15-20 år


Vestfoldbanen går sørover fra Drammen først gjennom tett boligbebyggelse og deretter gjennom den trange Kobbervikdalen. Når denne strekningen nå totalfornyes omfatter dette:

  • Rensk og oppfrisking av alle banens dreneringsystemer, det vil si alle grøfter og stikkrenner. Det må også foretas masseutskifting flere steder langs traseen for å sikre god drenering ut av sporet.
    Nye føringsveier for kabler. Alle kabler skal samles i nye kabelkanaler langs sporet. Dette arbeidet påbegynnes nå i høst og fullføres neste år.
  • Komplett nytt kontaktledningsanlegg. Kontakledningen skriver seg fra banen ble elektrifisert i 1957 og vil bli erstattet av et helt nytt anlegg med nye master, ledninger og nytt opplegg for returstrøm. Det pågår nå i høst boring og støping av fundamenter for det nye anlegget.
  • Linjeblokken på strekningen fornyes. Det legges nye kabler, bygges nye skap og etableres nye sporfelt for å gjøre signalanlegget mer robust.
  • Full ballastrens av hele strekningen. All pukk ned til 30 centimenter under svillene graves ut og erstattes med ny. Etter pakking blir sporet da mer komfortabelt og mindre vedlikeholdskrevende.
  • Nye sviller. Alle eldre sviller på strekningen skiftes ut med nye.

Ferdig høsten 2011


-Det eneste vi ikke skifter er skinnene, sier fornyelsesleder Atle Berg Sørensen. Selve skinnene er gode nok for mange års drift ennå, og vi har derfor valgt å beholde dem. Med disse tiltakene vil vi utpå høsten neste år ha gjennomført en total fornyelse av denne strekningen, og den skal da stå godt nok rustet for å ta imot trafikken fram til en ny bane kommer en gang om 15 eller 20 år, sier Berg Sørensen. – Det vi gjør nå kan godt kalles et skippertak for denne inneklemte gamle banen mellom nyere strekninger, sier han. Et skippertak som kan vise seg avgjørende for stabiliteten i trafikken med den nye ruteplanen i desember 2012.

Til sammen vil fornyelsen av banen gjennom Kobbervikdalen beløpe seg til ca 40 millioner kroner. 
Det er en stor kontrast mellom den gamle banen (under) og den nye som her ved Bremsa bru litt lenger sør (over). <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>