Tar tak på Dovrebanen

Dovrebanen nordover fra Eidsvoll er på flere delstrekninger preget av slitt infrastruktur. Det har vært et økende vedlikeholdsetterslep med mange feil og saktekjøringer, samtidig som banen er et av landets tettest trafikkerte enkeltspor. -Men nå er vi godt i gang med tiltak som skal snu utviklingen, sier faglig leder linjen Anders Nicolaysen.

Gamle utslitte skinner byttes med nye og tyngre skinner i kurvene på Dovrebanen som her på Minnesund. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>På Minnesund stasjon skiftes det skinner i spor en, de gamle bærer tydelig preg av å være godt brukt. –Ja vi har veldig mye som trenger utskifting her på Dovrebanen, bekrefter anleggsleder Arild Skjæret.  Utskifting av slitte skinner er bare et av en lang rekke tiltak som skal utføres på Dovrebanen. Jobben er godt i gang og vil pågå i flere år framover. Mellom Minnesund og Tangen vil det etter hvert komme dobbeltspor, slik at innsatsen der innrettes mot forebyggende vedlikehold, videre nordover prioriteres også fornyelse av anleggene.

-Vi tar det mest slitte først og jobber oss videre på lista etter hvert, sier Skjæret.

-Men det er en utfordring å få slippe til på sporet. Her går det tog hele tida, trafikken har økt veldig på denne strekningen. -Hadde en bane med så stor trafikk ligget i et annet land i Europa hadde den nok utvilsomt hatt dobbeltspor for lenge siden, mener han.
I løpet av drøye to timer med togtrafikken innstilt er skinnene skiftet og sporet igjen klart for tog på nye og tyngre skinner av typen S54.

Vannet må vekk


 - Et viktig stikkord for å få en god bane med et godt spor er å få kontroll på vannet, sier faglig leder for linjen på Dovrebanen, Anders Nicolaysen. Stikkrenner og grøfter må renskes og fornyes for å oppnå dette. –Der vi kjører prosessen med forberedende renseverk ser vi at sporet blir mer stabilt bare av den grunn. Når vi så senere kjører ballastrenseverk på disse strekningene, blir banen bra og får høy kvalitet og lite feil. Dette vet vi og jobben er i gang, sier Nicolaysen. 
Dovre – Dombås
En av problemstrekningene på Dovrebanen er stigningen opp fra Dovre stasjon til Dombås. Her har det vært problemer med ras og utglidninger.  -Nå er vi i gang med forberedende ballastrens der. Vi renser grøfter langt ovenfor og utenfor jernbanens område, vi leder vannet under jernbanen i store stikkrenner, vi etablerer motfyllinger og får enkelt sagt kontroll på vannet. Prosjektet går over flere år og når ballastrenseverket har kjørt på strekningen, skal banen bli ”god som ny”.

Til sammen blir det i løpet av sommeren gjennomført nærmere 40 ulike vedlikeholds- og fornyelsestiltak i baneområdet. Tiltakene varierer fra utskifting av slitte skinner i kurver til rensk av stikkrenner og drenering, fra etterfylling av pukk i sporet til utskifting av sporvekseltunger. Mer om innsatsen for en bedre Dovrebane kan du senere lese i Jernbanemagasinet.