Støtteordning for nye sidespor

Samferdselsdepartementet innfører nå en støtteordning for virksomheter som vil bygge eller gjenåpne tidligere sidespor på jernbanenettet. Ordningen skal administreres av Jernbaneverket og formålet er å få mer godstrafikk på jernbane. – Målet er bedre miljø og færre ulykker, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

 
Hovdmoen sidespor nord for Rena er ett av flere sidespor som er re-etablert de siste årene. Sporet brukes til tømmertrafikk. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Gjennom de siste par årene har Jernbaneverket gjenåpnet flere nedlagte sidespor for godstrafikk. Utviklingen med stadig flere togselskap som kjører godstog på norske spor har bidratt til at tidligere sidespor har blitt tatt i bruk igjen. Særlig gjelder dette for tømmertrafikk og skogprodukter, men også annen trafikk har kommet tilbake på jernbane som følge av dette. Nå vil altså departementet legge til rette for at flere nye og tidligere sidespor kan bli realisert. Staten kan bidra med inntil 50% av anleggskostnadene for private bedrifter som ønsker sidespor. Jernbaneverket skal behandle søknadene og samtidig vurdere om den strekningen søknaden gjelder for har tilstrekkelig kapasitet.

Stor interesse


- Alle i verdikjeden kan søke om slik støtte, sier samferdselsministeren. Det kan være transportselskap, industri, råvareleverandører eller importører, alle eller i fellesskap. – Vi vet at det er en interesse for å bygge nye eller å sette i stand gamle sidespor. Nå setter vi av fem millioner kroner i 2010 og det samme for neste år, så får vi se om det eventuelt blir behov for å utvide ordningen, sier hun. Det er også mulig å søke om støtte til liknende mindre tiltak utenfor denne ordningen.

Søknader om støtte til bygging eller gjenoppbygging av sidespor må blant annet inneholde en beregning av hvor stort transportvolum som overføres fra veg til bane som følge av dette.

Ordningen er for øvrig vurdert og godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Retningslinjene for ordningen er vedlagt denne saken.

Nå kan søkes om støtte til nye eller re-etablering av gamle sidespor. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>