Jernbaneverket brukte alle vedlikeholdspengene i fjor

Jernbaneverket hadde i 2009 et betydelig høyere aktivitetsnivå i vedlikeholdet av jernbanenettet enn hva tilfellet har vært de tidligere årene. -Statsregnskapet viser at Jernbaneverket ikke har brukt opp alle vedlikeholdspengene, men dette har sin årsak i at mange av regningene for utført arbeid ikke kom før etter årsskiftet, forklarer Gunnar Markussen i Jernbaneverket.

Jernbaneverket brukte i i 2009 4 milliarder 575 millioner kroner til drift og vedlikehold. Budsjettet var på 4 milliarder 707 millioner kroner, noe som altså gir et mindreforbruk på 132 millioner kroner. Hovedårsaken til dette avviket er at det ble utført mye vedlikeholdsarbeid med et høyt aktivitetsnivå også helt inn til årsskiftet. Regningene for disse arbeidene har derfor først kommet i 2010 og vil ikke synes i statsregnskapet for 2009, sier Gunnar Markussen som var økonomidirektør i Jernbaneverket i 2009. Den ekstra tiltakspakken som kom som ekstrabevilgning vinteren 2009 ble også i stor grad utført mot slutten av året på grunn av at tiltakene først måtte planlegges.  Ftra sporfornyelsen på Dovrebanen i 2009. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Investeringene

Når det gjelder investeringsprosjektene hadde Jernbaneverket i fjor et mindreforbruk på 715 millioner kroner. Jernbaneverkets investeringsbudsjett var i 2009 på 3 milliarder 845 millioner kroner. Utbetalingene til investeringer ble på 3 millarder 130 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes flere forhold. Blant hovedårsakene er tvist om sluttoppgjøret for to større prosjekter, endringer i planforutsetninger og i budsjetterte detalj- regulerings- og byggeplaner samt mangel på tilgang til signalressurser. Innenfor de ulike programområdene, blant annet for noen av de nye kryssingssporene, ble det ikke mulig å holde planlagt framdrift.  

Mer vedlikehold og fornyelse


- Jernbaneverkets forslag om å dreie innsatsen mer mot økt vedlikehold og fornyelse er også i tråd med de erfaringene som kan trekkes etter 2009-sesongen, sier Markussen. Jernbaneverkets aktivitetsnivå innenfor vedlikehold og fornyelse begrenses stort sett bare av mulighetene for tilgang til sporet, det vil si hensynet til togtrafikken.