-Viktig med mer penger til vedlikehold

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett mer til vedlikehold av jernbanen. Dette er svært positivt, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. –Med denne bevilgningen kan vi holde maksimalt trykk på vedlikeholdsarbeidet denne sesongen, sier hun.

Med mer penger til vedlikehold blir det mer ballastrensing på flere banestrekninger.Midlene gjør Jernbaneverket i stand til raskere å gi jernbanen noe av løftet som trengs. –En pålitelig jernbane er viktig for å fylle de krav samfunnet stiller til et moderne transportnett, sier jernbanedirektøren.

Se Samferdselsdepartementets omtale av revidert nasjonalbudsjett.

 Holm-Holmestrand-Nykirke som ett byggeprosjekt
Det har lenge ligget i kortene at utbyggingen av dobbeltspor gjennom Holmestrand ville bli bygget som et sammenhengende prosjekt. Nå har regjeringen endelig bekreftet at strekningen Holm-Holmestrand-Nykirke blir ett sammenhengende byggeprosjekt. Byggestart kan finne sted allerede til sommeren dersom kvalitetssikringen faller på plass.

Se Samferdselsdepartementets omtale her.


 

Tidligere i gang med godsterminal i Bodø
En omdisponering mellom investeringsmidler og drifts- og vedlikeholdsmidler gjør at det er mulig å begynne ombyggingen av godsterminalen i Bodø i år, ett år tidligere enn planlagt. Godsterminalen i Bodø skal bygges om for å kunne ta i mot 600 meter lange godstog.

Ombyggingen i Bodø omfatter:

  • Forlengelse av togspor 4 til å kunne ta imot 600 meter lange godstog
  • Nytt hensettingsspor
  • Tilrettelegging for container-trucker
  • Utvidelse av lastegata og område for mellomlagring