Vurderer stasjon i fjell

Reguleringsplanene for nytt dobbeltspor fra Holm til Nykirke vil bli vedtatt i løpet av mars måned og i denne løsningen ligger en løsning med stasjon i dagen i Holmestrand, med hastighetsbegrensning på 130 km/t over stasjonsområdet. Dette er en løsning som tidligere blitt godkjent ut ifra at alle tog er planlagt å stoppe på Holmestrand stasjon.

Illustrasjonen viser hvordan Vestfoldbanen er tenkt gjennom Holmestrand dersom stasjonen flyttes inn i fjellet. Ilustrasjon: Multiconsult ASNå har imidlertid Jernbaneverket valgt å utrede muligheten for å flytte stasjonen inn i fjellet, med en kurvatur som er tilpasset 250 km/t og med gjennomkjøringsspor for høyhastighet og avviksspor til plattform på hver side.

Utfordringer i Holmestrand
Under detalj- og reguleringsplanarbeidet har det fremkommet forhold som er fordyrende og skaper ekstra utfordringer i forbindelse med dagsonen i Holmestrand. Bl.a. sikringsarbeider i forbindelse med nærføring til den fredede Holmestrand kirke, krav fra Holmestrand kommune og Statens vegvesen i forbindelse med beredskapsvei gjennom sentrum, veiomlegging av Rv.313, omfattende sikringsarbeider og diverse rastiltak av Holmestrandsveggen osv.  

Disse forholdene sammen med et stadig økende fokus på høyhastighet har ført til at Utbyggingsdivisjonen har igangsatt et arbeid med å vurdere alternative løsninger gjennom Holmestrand. Prosjektleder Stine Ilebrekke Undrum forteller at de ønsker å få en avklaring rundt dette nå for å unngå at denne problemstilingen kommer opp etter at prosjektet er i gang, med de konsekvenser det vil få for økonomi og fremdrift.

Arbeidet er forankret i Nasjonal Transportplan (2010 – 2019):
J
ernbaneverket vurderer ulike løsninger for Holmestrand stasjon for å oppnå økt hastighetsstandard gjennom stasjonen og for å etablere et forbedret trafikknutepunkt

Fordeler med stasjon i fjellet
Løsningen med stasjon i fjell og gjennomkjøringsspor for høyhastighet, vil være en løsning som er fremtidsrettet og tilpasset en mulig høyhastighetsbane. Fire spor på stasjonen hvor av de to i midten vil være gjennomkjøringsspor, og med avviksspor for plattform på hver side. Dette vil i tillegg løse en rekke usikkerhetsmomenter i forhold til Holmestrand by.

Det vil bl.a. gi bedre atkomst fra sentrum, frigi arealer, opprettholde veitunnelen som den er og vil koste marginalt mer enn opprinnelig løsning.  -Vi ser ut fra våre analyser at det er mulig å etablere en løsning som tilfredsstiller et krav til sammenhengende 250 km/t og en god stasjonsløsning til en svært liten tilleggskostnad i forhold til hovedplanens løsning med stasjon ”i dagen”, fortsetter Undrum. - Denne løsningen er for øvrig blitt mer komplisert og kostbar på grunn av nytt krav om R=2000 langs plattform.

Ulemper
Undrum sier at det også er ting som taler i mot å ha stasjonen i fjellet. -Ulempene ved å ha en stasjon i fjellet vil kunne være at byen og sjøen ikke blir synlig for de reisende, eventuelle ”avvisningseffekter” og mindre synbarhet i by bildet. -Men det ser ut til at man lever godt med disse forholdene på Nationaltheatret St, fortsetter Undrum.

Ny regulering
Hvis den nye løsningen velges, så blir det behov for en mindre reguleringsendring på Holm i Sande og i Holmestrand sentrum. Dette er et arbeid som bør startes opp så snart som mulig.  –Vi har allerede startet opp byggeplanarbeidet for parsell Holm – Holmestrand, og ved å omregulere parallelt med byggeplanarbeidet kan vi klare å holde den planlagte fremdriften og få til byggestart på grunnentreprisene på strekningen Holm – Holmestrand 1.halvår 2010, avslutter Undrum.