Utredning foreslår høyhastighetsutbygging i Sverige

I en ny utredning på oppdrag for den svenske regjeringen foreslås det å bygge høyhastighetsbaner fra Stockholm til Gøteborg og Malmø. Kostnadene for å bygge ut separate høyhastighetsbaner på disse strekningene er beregnet til 125 milliarder svenske kroner og hastigheten skal bli opptil 320 km/t. Strekningene kan stå ferdige i 2023 – 2025.

SJ X2-tog på vei gjennom Skåne. <strong> SJ X2-tog på vei gjennom Skåne. <strong> Foto: SJ/Kasper Dudzik </strong> 
I den svenske regjeringens høyhastighetsutredning, som ble presentert denne uken, konkluderes det med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut disse strekningene. Om lag halvparten av utgiftene skal dekkes av staten, mens resten skal dekkes av billettinntekter, gjennom tilskudd fra regioner som banene går gjennom og fra EU.

Reisetiden fra Stockholm til Gøteborg beregnes til ca 2 timer på en ny bane, det er ca en time raskere enn i dag. Reisetiden Stockholm – Malmø vil bli 2 ½ time. – Også steder som ligger langs de nye banene vil få vesentlig kortere reisetider gjennom nye regiontog som vil bruke de nye høyhastighetsbanene i kombinasjon med det eksisterende jernbanenettet, heter det i rapporten. For godstrafikken vil høyhastighetsbanene legge til rette for ny vekst ettersom det vil bli frigjort mye kapasitet på de eldre banene.

-En utbygging av høyhastighetsbaner i Sverige vil skape et helt nytt transportsystem, og forutsetningene for hvor man kan bo og arbeide kommer til å endres.

- Dette vil bidra til styrket utvikling og konkurransekraft for Sverige, sier regjeringens utreder Gunnar Malm.

Som kjent har Stortinget bedt om at høyhastighetsbaner utredes med sikte på utbygging også i Norge. Utredningene skal være ferdige i god tid før neste rullering av Nasjonal transportplan i 2014.  

Lenke til den svenske utredningen.