Straumsnes kryssingsspor på Ofotbanen

En lenge etterlengtet forlengelse av kryssingsspor på Ofotbanens ”nedre” del står for døren. Prosjektet starter allerede i år og gir økt kapasitet og fleksibilitet, samt at det åpner opp for 750 meter lange malmtog på Ofotbanen.

- Straumsnes kryssingsspor skal forlenges for å oppnå økt kapasitet og fleksibilitet for lange gods- og malmtog på Ofotbanen. Innfasingen av nye lange malmtog på ca. 750 meter, medfører behov for en effektiv lengde for kryssingsspor på minimum 760 meter. Prosjektet er beregnet til å koste 80,1 millioner kroner (NOK 2007), sier prosjektleder Nils Moen.


Anleggsstart i år
Det har vært jobbet med hovedplan for anlegget det siste året. Ved årsskiftet ble forslag til reguleringsplan oversendt Narvik kommune. Av fremdriftsmessige årsaker, pågår grunnerverv, detaljplan, byggeplan, kontrahering og byggesaksbehandling nærmest parallelt.
Forberedende arbeider, som blant annet omfatter bygging av anleggsvei, starter siste uke i april. Planen er at disse arbeidene skal være ferdigstilt innen utgangen av mai måned.


Spor og sprenging
Hovedentreprise underbygning planlegges igangsatt umiddelbart etter ferdigstillelse av veien.
- Det betyr at hoveddelen av anleggsarbeidene vil pågå fra juni til medio august, sier Moen videre. Sporarbeider og elektrotekniske arbeider planlegges igangsatt mai / juni 2010.
Arbeidene med forlengelse av dette kryssingssporet er forholdsvis krevende. Arbeidet vil omfatte betydelige sprengingsarbeider samt oppbygging av ny underbygning (30 tonn).
Grunnet krevende topografi og begrenset spordisponering, vil arbeidene med det nye kryssingssporet først kunne ferdigstilles høsten 2011.


Økt godstrafikk
Det er planer om økt godstrafikk og lengre tog på Ofotbanen som har ført til behovet for å øke lengden på Straumsnes kryssingsspor.
Straumsnes stasjon ligger mellom Katterat stasjon og Narvik godsterminal, og er optimalt lokalisert med hensyn til en deling av blokkstrekningen. Med det nye, og lange kryssingssporet på Straumsnes vil man oppnå en tredeling av Ofotbanen, hvor lange tog kan krysse hverandre med relativ lik fordeling på banen. Dette fører til både kapasitetsøkning og en bedre fleksibilitet på Ofotbanen.


I dette området skal Straumsnes kryssingsspor forlenges.