Punktlighet: Målene ikke nådd i 2008

Jernbaneverket har som målsetting at 90% av alle tog skal være i rute. Den målsettingen ble ikke i nådd i 2008. Togenes punktlighet ble i gjennomsnitt litt dårligere i 2008 enn året før. I sum var 87 % av alle persontog i rute ved ankomst Oslo Sentralstasjon, mot 90% året før. –Vi er veldig klar over at dette ikke er godt nok, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. -Det er som kjent satt i gang flere større tiltak som skal bedre punktligheten, men vi må samtidig være tydelige på at det kan ta tid før disse gir ønsket effekt, sier hun.

87% av alle tog var i rute ved ankomst Oslo S i 2008. Foto: Njål SvingheimDe fleste jernbanestrekningene her i landet fikk en litt dårligere utvikling når det gjelder punktlighet i 2008, sammenliknet med året før. I trafikken rundt Oslo og i mellomdistansetrafikken på Østlandet var ikke utslagene store, men trenden var likevel en noe svakere punktlighet. For mellomdistansetogene sank punktligheten fra 86% til 84%, mens lokaltogenes punktlighet sank fra 87 % til 85 %.

De beste banene var Østfoldbanen til Halden, Gjøvikbanen, lokaltogene i Trøndelag, Bergen og Salten,samt Flytoget, som alle nådde sine mål. -Vi er ikke fornøyd med disse tallene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Vi mener de tiltakene vi satte i gang, spesielt i Oslotunnelen våren 2008, har vært med å redde situasjonen fra å bli enda dårligere. I Oslo-området og rundt de store byene er togtrafikken så tett at det skal lite til før en feil forplanter seg og skaper forsinkelser for mange tog. Derfor bygges det nå nye spor i Vestkorridoren ved Oslo og mellom Sandnes og Stavanger. Det planlegges flere spor også mellom Oslo og Ski og i Bergen. –Men i tillegg til utbyggingen av nye spor, skal vedlikehold og fornyelse intensiveres. På Bergensbanen, som hadde en svak punktlighet i fjor, skal det for eksempel i år igangsettes betydelige fornyelser for å gjøre bane og signalanlegg mer robust, sier jernbanedirektøren.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger varsler en rekke tiltak som etter hvert skal få opp punktligheten i togtrafikken. (Foto: Øystein Grue) Det er fortsatt langt fram, og vi har bare ett svar på denne utfordringen. –Det er økt vedlikehold og fornyelse, noe som vi nå får penger til, sier jernbanedirektøren. -Likevel kan det ta tid før de store forbedringene kommer. –Vi snakker her om flere tiårs etterslep, men går i gang for fullt og i løpet to-tre år skal driftssituasjonen og stabiliteten i jernbanenettet vårt bli betydelig bedre, sier hun. Vedlagt finnes oversikten over togenes punktlighet i 2008, fordelt på banestrekninger. Fra og med 2009 vil Jernbaneverket hver uke publisere punktlighetstall. Oversikt over punktlighet og regularitet i togtrafikken skal ytterligere forbedres i 2009. Jernbaneverket regner tog som i rute når de ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter for lokal- og mellomdistansetog. For fjerntog er marginen fem minutter.