Omfattende arbeider på Dovrebanen

I helgen fra tidlig lørdag morgen 26/9 til søndag ettermiddag 27/9 arbeides det samtidig på en rekke steder på Dovrebanen fra Eidsvoll i sør til Dombås i nord. Banestrekningen er stengt for vanlig togtrafikk i 35 timer og det er mye som skal gjøres. Blant annet flere rassikringstiltak, sporjusteringer og innlegging nye kulverter under sporet for tryggere ferdsel.

Maskiner og utsyr er klare til å settes inn flere steder på Dovrebanen denne helgen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Det er mange anleggs- og jernbanefolk som skal ut på sporet på Dovrebanen denne helgen. For å begynne sørfra så skal det legges inn en ny kulvert under sporet i nordre ende av Eidsvoll stasjon. Kulverten anlegges for å gjøre det mulig å begynne utfyllingen langs elva Vorma nordover der Dovrebanens nye dobbeltspor skal komme. Steinmasser til anlegget kommer fra E6-utbyggingen og skal kjøres gjennum den nye undergangen. -Videre nordover skal vi foreta sporjusteringer på strekningen Minnesund - Stange, forteller Mauritz Lie hos banesjefen på Hamar. - Det skal også utføres kontroller av signalanlegget på strekningen, og sporveksler på stasjonene Hamar og Brumunddal skal bygges om. Ved Fåberg skal det legges inn en ny stikkrenne under sporet. Videre oppover Gudbrandsdalen skal det utføres sporkontroller, byttes deler i sporveksler Ringebu - Otta, byttes ut en del dårlige sviller og foretaes masseskifte på korte partier mellom Sel og Brennhaug.

Snart siste tur: Undergangen som bygges i helgen skal erstatte planovergangen sør på Stange stasjon. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>

Fjerner farlig overgang

I Stange sentrum, sør på stasjonsområdet, ligger en planovergang som trass i at den er sikret med bomanlegg utgjør en så stor risiko at den nå fjernes og erstattes med undergang under sporet. Planovergangen benyttes blant annet mye av skolelever på vei til eller fra skolen like ved. I helgen legges det inn ny undergang under sporet og når denne snart står ferdig til bruk blir det trygger hverdag for både skolelever og andre som krysser sporet her. 

Rassikring

Et annet tiltak som er viktig for sikkerheten er de omfattende rassikringsarbeidene som pågår flere steder i Gudbrandsdalen. -Vi har flere steder problemer med opphoping av vann og har satt i gang et stort arbeide med etablering av stikkrenner, overvannsgrøfter og bygging av motfyllinger på utsatte partier, forteller overingeniør Hans Killi på Otta. Denne helgen skal det arbeides med rassikringstiltak både ved Losna og sør for Dombås der nye stikkrenner skal legges gjennom jernbanefyllingen. Rassikringsarbeidene er så omfattende at de skal foregå både ut året og neste år, men de berører normalt ikke selve togtrafikken.

Mellom Dovre og Dombås pågår omfattende rassikringsarbeider. Her bygges det motfylling under og opp mot en gammel støttemur. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>