Jernbaneverket vil gjerde mot dyrepåkjørsler på Saltfjellet

For å redusere antallet dyrepåkjørsler vil Jernbaneverket nå sette opp gjerder på begge sider av Nordlandsbanen på en strekning over Saltfjellet. Dette gjelder der togene kjører på flest tamrein og målet er å få satt opp gjerdene i høst.

Reinen holder seg i perioder mye langs E6 og jernbanen over Saltfjellet. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
- Nordlandsbanen er den strekningen i landet som er mest utsatt for dyrepåkjørsler, sier fungerende banesjef Jan Birger Almåsbro. Jernbaneverket har helt siden 2001 samarbeidet med kommunene langs banen for å forsøke å få ned tallet på slike påkjørsler. Innsatsen har vært konsentrert rundt rydding av beiteskog langs banen. Jernbaneverket har bidratt med økonomisk bistand for dette, mens de kommunale viltforvaltningene har organisert og utført arbeidene, forteller Almåsbro.

- Dette har gitt gode resultater, men i forhold til reindriftsnæringa er det enighet om at det kun er gjerder som vil være effektivt for å redusere påkjørselen av tamrein, sier han.

Snarest mulig


Jernbaneverket har planlagt å sette opp gjerder på den fire kilometer lange strekningen fra Semska til Sørelva på Saltfjellet. 
 
På denne strekningen er det gjennom de siste fem årene kjørt på 107 reinsdyr. - Vi har ved befaringer på strekningen der vi nå vil sette opp gjerdene hatt med oss folk fra de berørte reinbeitedistriktene på Saltfjellet, sier Almåsbro. I planleggingen er det tatt hensyn til utforming slik at øvrig dyreliv skal berøres minst mulig. Blant annet skal gjerdene følge den øvrige vegetasjonen i området slik at ikke fugler skal fly inn i dem. Almåsbro håper derfor at det gis klarsignal for å sette opp gjerdene så fort som mulig.

Jernbaneverket har satt av fem millioner kroner til tiltak mot dyrepåkjørsler på Nordlandsbanen.

Høst på Saltfjellet. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>