Jernbaneverket offentliggjør tall for punktlighet hver uke

Jernbaneverket har nå utarbeidet et nytt rapporteringssystem for offentliggjøring av tall for togenes punktlighet. Tallene vil bli oppdatert hver uke og hver måned på Jernbaneverkets internettsider. Dermed kan alle interesserte følge med i hvordan punktligheten i togtrafikken utvikler seg på de ulike banestrekningene.

 
-Tidligere ble disse tallene stort sett offentliggjort en gang i året gjennom den årlige punktlighetsrapporten, sier markeds –og kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland. - Men vi merker at det stadig er stor interesse for disse tallene, og vi har derfor nå valgt å offentliggjøre dem hyppigere, slik at alle kan følge med i hvordan togtrafikken går. – Det har dessverre vært mange problemer i togtrafikken  i den senere tiden, og tallene for februar er svake særlig på grunn av vinter- og kuldeproblemene. Jernbaneverkets ambisjoner er helt klart å levere en stadig bedre og mer driftsstabil jernbane gjennom et systematisk vedlikeholds- og fornyelsesarbeid. I 2009 har Jernbaneverket fått en betydelig styrking av sine budsjetter til dette og skal gjennomføre en rekke tiltak som vil bidra til en bedring av punktligheten på sikt.
Som en del av punktlighetsrapproteringen offentliggjøres derfor også en liste over viktige tiltak som settes i gang for bedre punktligheten. Listen blir ajourført hver måned, slik at framdriften i disse tiltakene framgår. 
 
Små marginer
For at et lokal eller mellomdistansetog skal regnes som i rute må det ankomme endestasjonen innenfor en margin på tre minutter. For langdistansetog er denne marginen fem minutter. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%.