Nasjonal transportplan: Vedlikeholdet prioriteres

Jernbaneverket anbefaler at rammene til vedlikehold av jernbanenettet økes med 30% i perioden 2010 – 2019. pengene skal brukes på å fornye eksisterende anlegg for å bedre punktlighet og regularitet. Denne kraftige styrkingen av vedlikeholdet vil medføre at investeringer i nye baner reduseres betydelig med dagens bevilgningsrammer.

(Foto: Øysten Grue)Jernbaneverket vektlegger viktigheten av et robust og sikkert jernbanenettet i sine anbefalinger i forbindelse med nest Nasjonale transportplan for perioden 2010 – 2019. Vedlikeholdsetterslepet har nå blitt så stort at etaten anbefaler et krafttak for å sikre en stabil og punktlighet for togtrafikken. I tillegg til økt vedlikeholdsinnsats ønsker Jernbaneverket med dagens bevilgningsrammer å prioritere tiltak som gir økt kapasitet for godstrafikken, øke innsatsen for å sikre god tilgjengelighet for alle til stasjonene og bygge ut for økt kapasitet for Vestfold- og Dovrebanen. –Gjennom å prioritere aksen Vestfold – Lillehammer vil vi her få en robust og trafikksterk strekning gjennom Østlandsområdet som betjener svært mange mennesker, sier jernbanedirektør Steinar Killi. Med dette kan Jernbaneverket øke nytten av allerede gjennomførte og påbegynte investeringer som Gardermobanen og utbyggingene vest Oslo.


Under gjengis listen over investeringsprosjekter som kan gjennomføres eller påbegynnes med den såkalte planrammen i NTP, alle tall i mill. kr: