Jernbanen nær 0-visjonen for antall drepte

Jernbanen i Norge opplevde i 2007 et år med god utvikling både i trafikken og sikkerheten. Ett menneske mistet livet i forbindelse med jernbanetrafikken her i landet i 2007, det samme som i 2006. –Jernbanen er med dette svært nær målet i den såkalte 0-visjonen om ingen drepte som følge av virksomheten, sier jernbanedirektør Steinar Killi. -Dette er en klar trend over flere år og viser at jernbanen er en svært sikker transportform. Vi er likevel veldig klar over at virksomheten fortsatt også har sikkerhetsmessige utfordringer, sier jernbanedirektøren.

Jernbanedirektør Steinar Killi (Foto: Øystein Grue)Jernbanen i Norge har de siste årene opplevd en solid vekst i både gods- og persontrafikken. Det samme er tilfellet for 2007. Foreløpige tall tyder på en vekst for godstrafikken på ca 5% og for persontrafikken på ca 10%. Gjennom de senere årene har togselskapene kjørt stadig flere gods- og persontog. –Når vi samtidig med denne trafikkøkningen opplever at antallet omkomne nærmer seg målet i "0-visjonen", er vi svært glade for det, sier jernbanedirektøren. Jernbaneverkets strategier legger til grunn et målrettet sikkerhetsarbeid der sikkerheten kontinuerlig skal forbedres. -Samtidig er det viktig å legge til rette for at jernbanen kan ta en enda større del av transportarbeidet fordi den er en sikker, effektiv og miljøvennlig transportform, sier Killi.

Utfordringer

 Et område med særlige utfordringer for jernbanesikkerheten er planovergangene. I Norge har vi i underkant av 400 planoverganger med hel- eller halvbomanlegg. I 2007 skjedde det også sammenstøt mellom tog og andre kjøretøy på planoverganger, i ett av tilfellene ble en person alvorlig skadet, det samme var tilfellet for 2006. I 2005 mistet ett menneske livet i planovergangsulykker, mens tallene for 2004 og 2003 er henholdsvis 3 og 4 omkomne. -Vi vet at utfallet av en planovergangsulykke ofte kan være tilfeldig, marginene mellom liv og død kan være små i slike ulykker. Derfor arbeider Jernbaneverket videre med sine planer for å sikre overgangene bedre, fjerne de verste av dem og ved å informere om farene knyttet til bruken av dem, sier Steinar Killi. I tillegg til de 400 planovergangene som er sikret med bomanlegg, har vi også et stort antall private planoverganger.

En annen utfordring for jernbanesikkerheten er faren for ras og utglidninger som følge av mer ekstremvær. Vi har opplevd flere avsporinger som følge av ras og steinsprang også i 2007. I februar sporet morgenekspressen fra Bergen til Oslo av mellom Myrdal og Hallingskeid stasjoner da et snøras gikk rett før toget kom, heldigvis uten alvorlige personskader. Denne og flere andre, om enn mindre, hendelser minner oss om hvilke utfordringer det ligger i å sikre jernbanenettet i et land som vårt.

Jernbaneverket arbeider nå med grundige analyser av alle strekninger med tanke på fare for ras. Aktuelle tiltak er å gjøre jernbanefyllingene mer solide, øke diameteren på stikkrenner, fastbolting av fjell mv. Det er innført en tredelt beredskap basert på hyppige meldinger og samarbeid med Meteorologisk Institutt, Norges Geotekniske Institutt og Norges Geologiske Undersøkelser for å holde en så god beredskap mot ras og utglidninger som mulig. I januar ble for eksempel Bergensbanen stengt på kort varsel som følge av fare for ras, etter råd fra NGI.

-Jernbaneverket legger vekt på hvor viktig det er å bygge en størst mulig forståelse for risikobildet hos alle ansatte og hos våre leverandører, sier jernbanedirektøren.

Kapasitet og punktlighet

På flere strekninger i og nær de store byene er kapasiteten i jernbanenettet nå mer enn fullt utnyttet. Dette gir utfordringer for punktligheten og gjør trafikken sårbar når feil i anleggene oppstår. Jernbaneverket har opprettet en særskilt beredskap i Oslo-området for å kunne rette feil så raskt som mulig. Vi har dessverre i 2007 også hatt tilfeller der slike feil har ført til store trafikkavvik, som ved strømbruddet etter brannen på Oslo S i november. Togenes punktlighet lå i gjennomsnitt for hele året til og med november på 84% for alle langdistansetog, på 88% for mellomdistansetogene og på 87% for lokaltogene på Østlandet. Dette er i underkant av målet på 90% i rute. Punktligheten viste en positiv tendens i siste halvår av 2007. Ser en på ankomster til Oslo S spesielt, var til og med november måned 91% av alle tog i rute. Togene regnes i rute dersom de ankommer innenfor en margin på tre minutter for lokal- og mellomdistansetog, marginen er på fem minutter for langsdistansetogene.

Fornyet tro på jernbanen

 Jernbanen fikk i 2007 mye oppmerksomhet og blant annet diskusjonene om høyhastighetsbaner har brakt jernbaneinteressen til nye høyder her i landet. –Jeg tolker dette som en fornyet tro på jernbanen som en framtidig viktig transportform, sier Killi.

-Nå er det viktig for Jernbaneverket at vi kan svare til forventningene på en god måte som også er faglig og solid forankret, sier jernbanedirektøren. Vi skal fortsette å bygge ut jernbanen her i landet etter de planer som er vedtatt og som samtidig kan danne starten på et framtidig nett for høye hastigheter. Så får tiden vise om dette blir høyhastighet i europeisk forstand eller høy hastighet etter norsk målestokk. Utredningene har vist at det ikke er noe til hinder for å nå en kjøretid på under tre timer mellom de største byene, om viljen er til stede.