Ekstra innsats mot elgpåkjørsler på Rørosbanen

Jernbaneverket har nå satt i verk ekstra tiltak i et forsøk på å redusere de mange elgpåkjørslene på Rørosbanen. Denne uken ble hastigheten satt ned på delstrekninger mellom Koppang og Alvdal, samtidig som man har forsøkt å kjøre opp snøscooterløyper langs jernbanen slik at elgen kan følge disse i stedet for jernbanesporet. Dette kommer i tillegg til de mer faste tiltakene som innebærer skogrydding, fôring og brøyting av skogsbilveier, forteller banesjef Tor Rørosgård.

Banesjef Tor Rørosgård på Rørosbanen setter inn strakstiltak i et forsøk på å få ned tallene på elgpåkjørsler. Foto: Stein Ranøien- Vi ser at tiltakene vi setter inn hjelper, men situasjonen i år er likevel vanskeligere enn vanlig, sier banesjef Tor Rørosgård. Årsaken er store snømengder i høyere strøk av Østerdalen som tvinger elgen ned i dalen der vei og jernbane går. Opp på høydedragene er det nå to meter med snø, forteller banesjefen. Dermed søker altså elgen ned i lavere terreng der det er lettere å ta seg fram for å finne beite. Denne uken ble hastigheten satt ned for togene over de mest utsatte delstrekningene mellom Koppang og Alvdal. –Problemet med dette er at vi selvsagt ikke er sikre på hvor elgen oppholder seg, sier Rørosgård. Men det ser så langt ut til at vi treffer ganske bra med dette, det har blitt færre påkjørsler etter at vi innførte dette strakstiltaket.


-De nærmeste dagene vil vi vurdere om vi kan treffe enda bedre med hvor vi kjører sakte på grunn av elgen. Også oppkjøring av skuterløyper og brøyting av skogsbilveier bidrar positivt. Elgen finner dermed tilholdssteder der den kan bevege seg utenom djupsnøen. I 2007 ble innsatsen mot vilpåkjørsler på rørosbanen doblet, men dessverre har vinterforholdene i år ført til at gevinsten i form av færre påkjørsler ikke har kommet ennå. –Vi tror likevel at mer skogrydding og de andre tiltakene fungerer godt. Antalle påkjørsler hadde trolig vært enda høyere uten kestrainnsatsen vår i fjor, sier bansesjef Rørosgård. Eksempelvis er nå hele strekningen Koppang – Atna ryddet for skog langs banen for at elgen ikke skal finne fôr der.

Snømengdene medfører ekstra mye elg i sporet på Rørosbanen i år. (Foto: Anders Haakonsen)Lokalt samarbeid

-Vi har et godt samarbeid med viltmyndigheter og grunneiere i Stor-Elvdal, Rendalen, Holtålen og Midtre Gauldal om fôring og skogrydding, sier banesjefen. Dette har fungert i flere år og både Jernbaneverket, grunneiere, og viltmyndigheter er fornøyde med dette samarbeidet. -Vi yter tilskudd til å legge fôr til elgen, samtidig som skal det ryddes enda mer skog i de mest utsatte områdene.

Jernbaneverket bidrar også til brøyting av en del skogsbileveier, slik at elgen kan ta seg lettere fram der i stedet for i jernbanesporet. –Men det er foring og skogrydding som er de viktigste tiltakene, sier Rørosgård.

Jernbaneverket mener at alt for mye vilt blir påkjørt langs de utsatte strekningene og vil fortsette en målrettet innsats mot dette. På landsbasis skal Jernbaneverket i år løke innsatsen med skogrydding betydelig. 20 millioner er nå satt av til økt skogrydding langs jernbanenettet. -Elgpåkjørslene på jernbanen er ingen sikkerhetsmessig risiko for togtrafikken, men den er en stor belastning for togpersonalet og medfører også forsinkelser i trafikken.- I tillegg er dette en uheldig bruk av den utmarksressursen elgen er lokalt, sier Tor Rørosgård. Problemet med elgpåkjørsler er også stort på Riksveg 3 gjennom Østerdalen og for vegtrafikken er elgpåkjørslene også et betydelig trafikksikkerhetsproblem.