54,6 millioner togreiser i 2006, veksten fortsetter

Jernbaneverkets offisielle statistikk viser at det ble foretatt 54,6 millioner reiser med tog i Norge i 2006. Dette utgjør en vekst i persontrafikken på 4%. Godstrafikken økte med 6,4 % til 3,35 milliarder tonnkilometer. Veksten fortsetter også inn i 2007.

Togtrafikken fortsetter å vokse, både gods- og persontrafikken viser vekst. Foto: Njål SvingheimDen foreløpige statistikken for første halvår 2007, viser at veksten fortsetter også i år for både person- og godstrafikken. Første halvår i år økte persontrafikken med ca 10% og godstrafikken med ca 5%.


Togtrafikken på det norske jernbanenettet øker stadig og det er nå flere strekninger der kapasitetsutnyttelsen er på over 100%. Dette har sammenheng med at 100% kapasitetsutnyttelse tilsvarer det antall tog som kan kjøres over en banestrekning med maksimalt tillatt hastighet for strekningen. Dersom det aksepteres en lavere framføringshastighet, kan dette gi plass for flere tog. Dette vil da gi en kapasitetsutnyttelse på over 100%. Kapasitetsutnyttelsen ligger over eller oppunder 100% i og ved de store byene og flere steder på Østlandet. I den delen av døgnet da det er ønskelig å kjøre flest tog, nærmer kapasitetsutnyttelsen seg 100% også på flere av hovedstrekningene mellom landsdelene. Hvert døgn passerer 750 persontog gjennom Oslo S.

NSB hadde i 2006 48,52 millioner passasjerer, mens Flytoget hadde 4,88 millioner. NSB Anbud AS, som overtok trafikken på Gjøvikbanen fra juni 2006, fikk 566 000 passasjerer i sitt første drifts-halvår. Flåmsbana hadde 537 000 passasjerer i fjor.

I godstrafikken innenlands er CargoNet den dominerende aktøren. Selskapet hadde 2,36 milliarder tonnkilometer i 2006, mens de andre godstogselskapene hadde 24 millioner tonnkilometer til sammen. I den norske godstrafikken har det de senere årene vært en stor dreining fra tradisjonell vognlast til container- og semihenger-trafikk. Dette har ført til mer frakt av gods som krever rask framføring (f.eks ferskvarer).

 
Stadig flere passasjerer reiser med tog i Norge. (Foto: Njål Svingheim)I samtrafikken med utlandet utgjør malmtransporten på Ofotbanen 621 millioner tonnkilometer, mens CargoNets trafikk over landegrensen utgjør 274 millioner tonnkilometer på norsk side. Andre godsselskaper står for 77 millioner tonnkilometer i samtrafikken med utlandet. Godstrafikken regnes både i antall tonn og i antall tonnkilometer. Når en ser på hvilket selskap som frakter høyest antall tonn på norske spor, er selskapet Malmtrafikk AS, som kjører på Ofotbanen, det største med 15,92 millioner tonn.

Av utbyggingstiltak i jernbanenettet var utbyggingen av togradiosystemet GSM-R det største i 2006. Systemet er nå bruk som nødsamband over hele jernbanenettet.

Les mer om Jernbanen i 2006 i den vedlagte Jernbanestatistikken (pdf).