-Et bra budsjett for jernbanen

Jernbaneverket mener regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 er et bra jernbanebudsjett. Spesielt er Jernbaneverket fornøyd med at regjeringen ønsker en sterkere satsing på å fornye de eksisterende anleggene. Regjeringen følger opp intensjonene i Nasjonal transportplan (NTP), men dagens budsjettnivå er likevel ikke tilstrekkelig til å gjennomføre alle de utbyggingsprosjektene som det er forventninger om i NTP, men jernbanedirektør Steinar Killi opplever budsjettet som en vilje til å satse på jernbanen.

Arbeidene med nye Lysaker stasjon vil fortsette for fullt neste år. (Foto: Njål Svingheim)Regjeringen foreslår at Jernbaneverkets budsjett for neste år blir på 5,8 milliarder kroner. Dette utgjør en økning i bevilgningene på 6 prosent samlet sett, og de årlige økonomiske rammene som er gitt i gjeldende NTP vedtatt av Stortinget blir fulgt opp.


Dette skal pengene brukes til:

Vedlikehold

Det foreslås 1342 millioner kroner til vedlikehold, dette er samme beløp som i år. Vedlikeholdsinnsatsen skal fordeles på 220 millioner til korrektivt vedlikehold, 460 millioner til forebyggende vedlikehold og 660 millioner til fornyelse av anleggene. Enkelt sagt er korrektivt vedlikehold er akutt feilretting når feil i anleggene oppstår, forebyggende vedlikehold er planlagt utskifting av komponenter som slites, mens fornyelse er utskifting av spor, kontaktlednings- eller signalanlegg fordi anleggene "går ut på dato" dvs. når sin teknisk/økonomiske levealder.

I 2008 skal følgende tiltak ha prioritet i vedlikeholdet av jernbanenettet:

 • Kongsvingerbanen, Østfoldbanen, Bergensbanen, Vestfoldbanen, Nordlandsbanen og Ofotbanen: Ballastrensing og forberedelser til ballastrensing. Over tid blir pukken som sporet ligger i (ballasten) forurenset og knust til finstoffer. Ved å rense ballasten og tilføre ny pukk, oppnås et mer stabilt, sikkert og komfortabelt spor å kjøre på. Samtidig blir vedlikeholdskostnadene redusert når en strekning er ballastrenset.
 • Oslo-området: Fornyelse av anlegg for å begrense punktlighetsforstyrrelser.
 • Østfoldbanen: Tiltak på Rolvsøysund bru ved Greåker og Geita bru i Oslo.
 • Bergensbanen: Fjellsikringstiltak og fornyelse av snøoverbygg.
 • Sørlandsbanen: Fornyelse av anlegg på strekningen Sandnes – Stavanger i samband med byggingen av dobbeltspor, samt ombygging av kontaktledningsanlegg Egersund - Sandnes
 • Nordlandsbanen: Fornyelse av anlegg i forbindelse med utbygging av fjernstyring Mosjøen – Bodø
 • Ofotbanen: Fornyelse av kontaktledningsanlegg på stasjoner
 • Oslo S: Oppgradering av signalanlegg
 • Kongsberg stasjon: Arbeid i forbindelse med ny sporplan
 • Nationaltheatret stasjon: Utbedring av publikumsarealer
 • Hele jernbanenettet: Skinne-, sville-, og sporvekselbytte der behovet er størst

Samferdselsdepartementet legger vekt på at prosjektrettede aktiviteter i vedlikeholdet fortsatt skal konkurranseutsettes. I 2006 var 31 % av vedlikeholdsarbeidene konkurranseutsatt, mens vel 50 % av fornyelsesarbeidene ble konkurranseutsatt.

Drift

Det foreslås 2047 millioner kroner til drift av jernbanens infrastruktur i 2008, dette er 213 millioner mer enn i 2007. Driftsbudsjettet omfatter drift av stasjoner og publikumsområder, utgifter til trafikkstyring, strømforsyning, stasjonsbygninger, tekniske installasjoner og planlegging. Driftsbudsjettet omfatter også driften av Norsk jernbaneskole som blant annet utdanner lokførere. Det skal brukes 50 millioner kroner til utvidelser og til et simulatorsenter ved jernbaneskolen i 2008.

Investeringer

 Regjeringen foreslår å bruke 2339 millioner kroner til investeringer i jernbanenettet neste år, dette er 119,5 millioner kroner mer enn i år. Jernbaneverket har den senere tiden opplevd en sterk kostnadsvekst i flere av nyanleggene som følge av press i anleggsmarkedet. Kostnadsveksten varierer med fagområder og mellom ulike deler av landet.
Bevilgninger til nyanlegg:

 • Drammenbanen: Lysaker stasjon: 230 millioner, planlagt ferdig 2009
 • Drammenbanen: Nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika: 660 millioner, planlagt ferdig 2011
 • Hele jernbanenettet: GSM-R-samband, sluttoppgjør og kompletterende arbeider: 134 millioner. Planlagt sluttført 2007.
 • Sørlandsbanen, Sandnes – Stavanger: Nytt dobbeltspor: 570 millioner, planlagt ferdig 2009.
 • Sørlandsbanen, Ganddal godsterminal: Sluttføring: 30,5 millioner, planlagt å tas i bruk ved årsskiftet 2007-2008.
 • Nordlandsbanen: Fjernstyring Grong – Mosjøen, sluttfinansiering: 42 millioner, ferdig høsten 2007
 • Nordlandsbanen: Fjernstyring Mosjøen – Bodø: 243 millioner, ferdig 2009/2010
 • Bergensbanen: Bergen – Fløen, dobbeltspor, videre planlegging: 20 millioner

Planlegging og prosjektering:

Det foreslås 93 millioner kroner til planlegging og prosjektering neste år. Planlegging av jernbaneanlegg omfatter utarbeidelse av reguleringsplaner, detaljplaner, byggeplaner og grunnerverv mv. I hovedsak skal pengene brukes til planlegging av:

 • Alnabru godsterminal: Utvidelse av containerkapasiteten
 • Østfoldbanen: Nytt dobbeltspor Kolbotn – Ski
 • Dovrebanen: Nytt dobbeltspor Eidsvoll – Hamar
 • Vestfoldbanen: Nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke
 • Vestfoldbanen: Ny trase Farriseidet – Porsgrunn
 • Nordlandsbanen: Gevingåsen tunnel (Hommelvik – Hell)

Sikkerhet, kapasitetsøkende tiltak og stasjoner

Sikkerhet: Det foreslås 107 millioner til sikkerhetstiltak. Dette omfatter ras- og tunnelsikring, teknisk sikkerhet og sikring eller fjerning av planoverganger. Jernbaneverket fjerner i løpet av 2007 om lag 110 planoverganger, og det vil være ca 3950 planoverganger igjen på jernbanenettet. I tillegg til å fjerne flere planoverganger skal Jernbaneverket gjøre tiltak for å bedre siktforhold og utforming på et stort antall av de eksisterende overgangene. Det skal også gjøres tiltak på om lag 50 stasjoner og holdeplasser for å gjøre forholdene tryggere for passasjerene.

Kapasitetsøkende tiltak: Til slike tiltak foreslås det 105,6 millioner kroner.
-Alnabru godsterminal: Midlertidige tiltak for rask kapasitetsøkning
-Østfoldbanen: Berg kryssingsspor, videreføring
-Drammenbanen: Drammen stasjon: Tilrettelegging for at flytogene kan forlenge ruten dit
-Nordlandsbanen: Planlegging av lengre kryssingsspor på Fauske stasjon
-Gjøvikbanen: Prosjektering av nytt kryssingsspor ved Jensrud

Stasjoner og knutepunkter: Til stasjoner og knutepunkter foreslås det brukt 100 millioner. I 2008 prioriteres videreføring og avslutning av disse:
-Hovedbanen: Haugenstua holdeplass
-Hovedbanen: Strømmen stasjon
-Oslo-området: Nationaltheatret stasjon
-Nordlandsbanen: Mo i Rana stasjon
I tillegg kommer en rekke mindre tiltak og tiltak for kundeinformasjon som fordeles regionalt.