Miljøstyring og miljøleveranser

Bane NOR har risikobasert miljøstyring og stiller krav til at alle leverandører skal følge miljøregelverket og Bane NORs interne krav i utredning, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av jernbanenettet.

Miljøhensyn i planlegging skal ivaretas ved konsekvensanalyser og risikoanalyser samt ved bruk av ulike screeningverktøy for vurdering av miljøpåvirkning.

I utførelse og drift skal miljøforhold følges opp som del av den ordinære internkontrollen. Det skal foreligge miljørisikovurdering for alle aktiviteter, og nødvendige miljøtiltak skal inkluderes i enhetens HMS-plan (for drift) eller miljøoppfølgingsplan/ytre miljø-plan (for tiltak/prosjekter). Det skal utøves tilstrekkelig kontrollaktiviteter for å sikre samsvar med regelverk og prosedyrer.

 I utgangspunktet er miljøregelverket tilstrekkelig detaljert slik at det ikke er nødvendig for Bane NOR å stille ytterligere miljøkrav. For noen forhold finnes det det imidlertid særskilte krav og prosedyrer, og disse inkluderes i kontrakter og avtaler. Dette gjelder bl.a.:

  • Gjennomføring av miljøutredninger og miljøanalyser i planlegging
  • Håndtering av forurensede masser, forurenset grunn, kjemikalier og avfall
  • Vegetasjonskontroll og bruk av plantevernmidler

Ved klimaberegninger i tidlige faser av utbyggingsprosjekter benyttes Tidligfaseverktøy klima (utviklet av og for Bane NOR, tidligere Jernbaneverket).