Krav til våre leverandører

Bane NORs leverandører blir en del av verdiskapningskjeden og det kreves av leverandørene at de følger opp målene innenfor sikkerhet, etikk, miljø og kompetansekrav.

Sikkerhet

Bane NOR skal ha leverandører som kan etterleve sikkerhetspolitikken og vil foretrekke leverandører som benytter risikostyring i sin forretningsmodell.

Vi henviser til veilederen for sikkerhetsstyringsforskriftens § 3-1 krav til sikkerhetsstyringssystem hvor vi krever at leverandøren:

  • Følger de samme styrings- og sikkerhetskrav som jernbanelovgivningen stiller til Bane NOR.
  • Jobbe i henhold til et sikkerhetsstyringssystem.
  • Bane NOR har rett til å følge opp at styrings- og sikkerhetskravene blir fulgt i leverandørens arbeid.
  • Utførelse av arbeidsoppgaver må bygge opp under Bane NORs mål.
  • Innrette seg etter de akseptkriterier som Bane NOR har fastsatt.

Dette gjelder generelt og alltid spesifikt når det jobbes i eller i nærheten av Bane NORs infrastruktur.

Her finner du Bane NORs styrende dokumenter innen sikkerhet

Veileder for sikkerhetsstyringssystem
Det er et behov for økt kunnskap om de krav som stilles til sikkerhetsstyring hos Bane NORs leverandører. Det er utarbeidet en veileder som kan gi leverandørene hjelp til å forstå hvilke mål, krav og forventninger Bane NOR har til ivaretagelse av sikkerhet. – Vårt ønske er at veilederen kan bli et nyttig verktøy for våre leverandører for å etablere sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller Bane NORs krav til sikkerhetsstyring som settes i våre kontrakter.

Etikk

Bane NOR arbeider aktivt for å forebygge korrupsjon og andre misligheter, og stiller tilsvarende krav til våre leverandører.

Leverandørene skal ta samfunnsansvar
Vi krever at våre leverandører ivaretar sitt samfunnsansvar blant annet etiske forhold, yrkesmessig vandel, økonomisk kriminalitet og svart arbeid ved leveranser til Bane NOR.

Leverandører skal ta sosialt ansvar
Bane NOR arbeider også aktivt for å ivareta sosialt ansvar ved anskaffelser.
Vi krever at lønns- og arbeidsvilkår, grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og arbeidsmiljø ivaretas av våre levererandører og deres underleverandører.

Miljø

Bane NOR vil ha miljøbevisste leverandører. Lov om offentlige anskaffelser krever at det tas hensyn til miljømessige konsekvenser ved anskaffelser.

Formål med loven

  • Minimere den totale miljøbelastningen fra statens innkjøp av varer og tjeneste og effektiv utnyttelse av statens ressurser.
  • Bidra til et konkurransedyktig næringsliv ved å medvirke til et marked som fremmer innovasjon og utvikling av miljøteknologi og miljøvennlige produkter.

Våre krav og prinsipper
Varer og tjenester velges på bakgrunn av livsløpskostnader, kvalitet og miljøegenskaper.

  • Varer og tjenester som er energieffektive, har lavt innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier, gir lave forurensende utslipp og lavt ressursforbruk skal prioriteres.
  • For varer hvor det er utviklet miljømerkingskriterier skal disse kriteriene så langt som mulig legges til grunn.
  • For tjenester skal leverandører med rutiner og kompetanse som sikrer lav miljøbelastning prioriteres, f.eks. leverandører som kan dokumentere dette ved å ha innført ISO 14001 eller Miljøfyrtårn.

Kompetansekrav

For å kunne levere produkter eller tjenester til Bane NOR må leverandøren tilfredsstille krav til kompetanse og kunne dokumentere dette.

Artikkelen "Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur" inneholder oversikt over helsekrav, krav til opplæring, repetisjon av opplæring og kontrollprøver samt informasjon om kompetansebevis.

Spørsmål som gjelder førerkompetanse for kjøretøy rettes til Per Olav Hove (poh@banenor.no) i Bane Transport.

Spørsmål som gjelder kjøretøygodkjenning rettes til Bjørn Ukkestad (bju@banenor.no)  i Teknologi.

Her kan du lese mer om kompetansekrav.