Godkjenning av kjøretøy

Alt skinnegående materiell som skal benyttes på det statlige jernbanenettet skal ha tillatelse til å tas i bruk i henhold til Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) FOR 2010-06-16 nr 820, kapittel V.

Dokumentasjonskravene fremgår av FOR-2012-06-21-633: Forskrift om kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (Kjøretøyforskriften). Samtrafikkforskriften og kjøretøyforskriften finnes på: 

http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/Lover-og-forskrifter-for-det-nasjonale-jernbanenettet/

Kjøretøy som Jernbaneverket benytter, enten det gjelder egne kjøretøy eller innleide maskiner som benyttes i forbindelse med oppdrag som utføres for Jernbaneverket må i tillegg ha JBV-vognkort med gyldig JBV Teknisk kontrollfrist (JBV TKF) som utstedes av Jernbaneverket.

Utsteding eller fornyelse av vognkort

JBV-vognkort utstedes ofte uten utløpsdato, men må fornyes dersom:

Dette gjelder:
1. Nye kjøretøy som ikke har vognkort fra før
2. Ombygde eller oppgraderte kjøretøy
3. Vognkorts gyldighetsdato er utløpt
4. Melding om eierskifte
Dersom skinnegående arbeidsmaskiner bytter eier mens de innehar gyldig brukstillatelse fra Jernbaneverket skal dette meldes øyeblikkelig.

Skjemaer:
1 Søknad om JBV vognkort for kjøretøy
2 Application for permission to use rolling stock
3 Skjema no-eng for samsvarserklæring for kjøretøy identisk med tidligere
4 Melding om eierskifte av JBV vognkort for kjøretøy_Notification of change


Jernbaneverket Kjøretøyteknologi er ansvarlig for at vognkort utstedes. Ferdig utfylt og godkjent søknad sendes postmottak@jbv.no for arkivering og fordeling. Behandlingstiden vil være ca. 1 måned.
Det anbefales å ta kontakt med Jernbaneverket Kjøretøyteknologi  kjoretoyteknologi@jbv.no , hvis noe skulle være uklart eller de t er ønske om mer informasjon.

Fornyelse ved utløp av teknisk kontrollfrist

Dette gjelder kjøretøy som har gyldige vognkort og trenger forlengelse av teknisk kontrollfrist.
Fornyelse av teknisk kontrollfrist setter krav til gjennomført teknisk kontroll av alle kjøretøy som skal benyttes på Jernbaneverkets infrastruktur.

Dato for neste kontrollfrist legges også inn i vognkortregisteret som et sjekkpunkt for maskineier og våre kunder. http://trv.jbv.no/vognkort/index.php. Nytt vognkort sendes ut til registrert maskineier.

JBV Teknisk kontrollfristen har normalt gyldighet i 12 måneder etter utført teknisk kontroll (med godkjent resultat). Behandlingstiden vil være ca. 1 måned.


Skjemaer:
1- Søknad om fornyelse av vognkort for kjøretøy (egenerklæring). (Utfylles av maskineier)
2- Teknisk kontroll for kjøretøy(Utfylles av godkjent verksted)
3- Skjema for søknad om fornyelse av vognkort - håndtraller med skinnehjul

Jernbaneverket Transport er ansvarlig for at teknisk kontrollfrist (TKF) fornyes. Ferdig utfylt egenerklæring/egenmelding og godkjent teknisk kontroll må sendes postmottak@jbv.no for registrering i Jernbaneverkets arkiver og viderefordeling til rett saksbehandler. 

Bestilling av teknisk kontroll

Kjøretøy som besiktiges inntil en måned før utløp av teknisk kontrollfristen, får fornyet vognkort med 12 måneder fra utløpsdato og ikke besiktigelsesdato.

Skal du bestille teknisk kontroll hos Jernbaneverkets egne godkjente verksteder, må maskineieren kontakte verkstedene direkte.
Liste over interne og eksterne godkjente vedlikeholdsleverandører (verksteder) ligger vedlagt til høyre på denne siden.

Dersom en maskineier fra utlandet skulle ønske å ha en teknisk kontroll gjennomført før ankomst til Norge, kan man kontakte de enkelte lands statlige jernbanetilsyn.