Godkjenning av kjøretøy

Alt skinnegående materiell som skal benyttes på det statlige jernbanenettet skal ha tillatelse til å tas i bruk. For nærmere veiledning om krav og framgangsmåte vises til Statens jernbanetilsyn.

Bistand fra Bane NOR i forbindelse med godkjenning av kjøretøy

Tidligere utstedte infrastrukturforvalter kompatibilitetserklæring for skinnegående materiell som skulle benyttes på sporanlegget. Denne ordningen er avviklet.

Bane NOR kan fremdeles yte bistand i forbindelse med tillatelse til å ta i bruk skinnegående materiell, men henvendelse om slik bistand skal da komme fra Statens jernbanetilsyn eller utpekt organ Designated Body (DeBo) for utredning av samsvar med nasjonale krav eller Notified Body (NoBo) for utredning av samsvar med felles europeiske krav.

Alle kan henvende seg til Bane NOR for å få informasjon om hvordan Bane NORs regelverk skal forstås og praksis tilknyttet håndheving av dette.

Bane NOR oppdaterer foreløpig fremdeles tidligere utstedte kompatibilitetserklæringer / uttalelser om samspill med infrastruktur dersom ordlyden i disse setter bruksmessige begrensninger utover det som er nødvendige i forhold til nåværende strekningsvis infrastrukturstandard.  Dette gjelder kun bruksendring som er innenfor allerede gjeldende tillatelse for materiellet.

Bruk av skinnegående rullende materiell med Bane NOR som ansvarlig

Skinnegående kjøretøy som benyttes med Bane NOR som ansvarlig, enten det gjelder egne kjøretøy eller innleide maskiner som benyttes i forbindelse med oppdrag for Bane NOR må i tillegg ha gyldig Bane NOR materiellkort (BN Mk) og Bane NOR Teknisk kontrollfrist (BN TKF) som utstedes av Bane NOR.

Bane NOR Mk er oppdaterte utgaver av tidligere JBV vognkort og JBV brukstilatelse som ble utstedt av Jernbaneverket.

Bane NOR har kun anledning til å påta seg ansvar for bruk av rullende materiell i forbindelse med drift, bygging og vedlikehold av egen infrastruktur.

Fram til 31.12.2016 utstedte Jernbaneverket JBV vognkort for museumsmateriell som ble benyttet med Norsk Jernbanemuseum som ansvarlig. Denne ordningen er ikke videreført til Bane NOR SF. For informasjon om kjøring av museumsmateriell på Bane NORs infrastruktur henvises til Norsk jernbanemuseum.

Utsteding eller fornyelse av materiellkort

BN materiellkort utstedes ofte uten utløpsdato, men må fornyes dersom:

Dette gjelder:

  1. Nye kjøretøy som ikke har materiellkort (JBV-vognkort eller brukstillatelse) fra før
  2. Ombygde eller oppgraderte kjøretøy
  3. BN materiellkortets gyldighetsdato er utløpt
  4. Melding om eierskifte

Skjemaer for søknad om og oppdatering av BN materiellkort:

1RM - Søknad om BN materiellkort for kjøretøy av ny type
2RM - Søknad om BN materiellkort for kjøretøy av tillatt type
3RM - Skjema no-eng for samsvarserklæring for kjøretøy identisk med tidligere
4RM - Melding om eierskifte av BN materiellkort for kjøretøy
5RM - Melding om avregistrering av BN materiellkort

Søknad om oppdatert BN Mk suppleres evt. med samtidig innsending av skjemaer for forlenget BN TKF.

Bane NOR, Teknologi, Rullende materiell er ansvarlig for at materiellkort utstedes. Ferdig utfylt og godkjent søknad sendes postmottak for arkivering og fordeling. Behandlingstiden vil være er ca. 2 uke etter at søknaden er komplett.

Ved behov for ytterligere informasjon enn den som gis her og de lenkede undermenyene kan det gjøres henvendelse til kjøretøyteknologi.

Fornyelse ved utløp av BN teknisk kontrollfrist

Dette gjelder kjøretøy som har gyldige BN materiellkort / JBV-vognkort, men trenger forlengelse av teknisk kontrollfrist (BN TKF).

Fornyelse av BN TKF gjøres på grunnlag av innsendt søknadskjema, samt protokoll fra gjennomført teknisk kontroll.

Søknader om forlenget BN TKF besvares via e-post ved at ny utskrift av BN Mk med oppdatert BN TKF sendes registrert eier. Gyldig Teknisk kontrollfrist kan også kontrolleres på denne siden.

BN teknisk kontrollfrist forlenges normalt til 12 måneder etter dato for utført teknisk kontroll. Dersom teknisk kontroll utføres på kjøretøy med gyldig Teknisk kontrollfrist forlenges fristen med 13 måneder, men maksimalt til 12 måneder etter gyldig Teknisk kontrollfrist ved dato for besiktigelse. Dersom utbedring og fornyet besiktigelse av restpunkter er nødvendig beregnes forlenget teknisk kontrollfrist ut fra dato for opprinnelig og komplett besiktigelse. Behandlingstiden er ca. 1 måned.

  • Søknad om forlenget BN TKF for håndtrukne traller består av utfylt, datert og signert skjema C.
  • Søknad om forlenget BN TKF for alle andre kjøretøy består av utfylte, daterte og signerte skjemaer A og B.

Skjemaer:

A - Søknad om fornyelse av BN TKF for kjøretøy (egenerklæring). (Utfylles av eier/bruker)
B - Teknisk kontroll for kjøretøy (Utfylles av godkjent verksted) *
C - Skjema for søknad om fornyelse av BN TKF - håndtraller med skinnehjul

* Oversikt over kontaktinformasjon for bestilling av teknisk kontroll av kjøretøy finnes i dette dokumentet.

Bane NOR, Transport er ansvarlig for at teknisk kontrollfrist (TKF) fornyes. Ferdig utfylt egenerklæring/egenmelding og godkjent teknisk kontroll må sendes postmottak for registrering i Bane NORs arkiver og viderefordeling til rett saksbehandler.