Aktiviteter/kampanjer på stasjoner

Her kan det søkes om aktivitet/kampanje på stasjoner. Bane NOR vurderer hver enkelt søknad, gir tillatelse til aktiviteter på stasjonene så langt det følger sikkerhetsreglement, ikke er i strid med gjeldende reklameavtaler, plasshensyn ivaretas og aktivitetene ikke er til hinder for passasjerstrømmen.

 

Henvendelse og søknad

Alle forespørsler vedrørende aktiviteter på stasjoner sendes til Bane NOR sin Kundesenter på kontaktskjema, e-post eller post. Tillatelse til kampanjevirksomhet må søkes om på forhånd innen fastsatt frist før aktuell startdato. Skriftlig tillatelse fra Bane NOR må medbringes ved aktiviteter/kampanjer på stasjoner.

Kontaktskjema:  http://www.banenor.no/Kundesenter/Artikkelliste/Kontaktskjema/

Epost: kundesenter@banenor.no

Adresse: Bane NOR Kundesenter, Pb 4350, 2308 Hamar

 

Type aktiviteter/kampanjer og søknadsfrister

Søknadsfrister avhenger av størrelsen på aktiviteten/kampanjen og/eller varighet:

 • Aktiviteter/kampanjer av begrenset omfang på stasjon, med få effekter og varighet på en dag eller mindre, for eksempel stands og utdeling på opptil en dag. Søknadsfrist: 1 uke
 • Aktiviteter/kampanjer av større omfang og varighet på stasjon. Søknadsfrist: 2 uker
 • Filmopptak på stasjonen(e). Søknadsfrist: 2 uker.

 

Forutsetning for aksept

Aktiviteter/kampanjer kan tillates på sted hvor det ikke er til hinder for reisendes fremkommelighet, adgang til informasjonstavler, plakater med ruteopplysninger eller ivaretakelse av trygghet og sikkerhet under opphold på stasjonen.  Slike steder må velges i stasjonens adkomstområde/uteareal, i sikker avstand fra spor. Det er restriksjoner på bruk av høyttalere og sterke lyd- og lyseffekter. Visuelle effekter må ikke overdøve eller forstyrre orienteringsmulighetene og fremkommelighet for publikum.

Bane NOR godkjenner til aktivitetens utforming og bruk av stasjon kreves. Ved aktiviteter som krever godkjent sikkerhetspersonell, for eksempel aktivitet på plattform, bekostes dette av søker.

 

 

Søknadens innhold 

 • Hva henvendelsen gjelder
 • Hvilken/hvilke stasjon(er) det søkes om
 • Eventuelle områder av stasjonen(e) det er ønskelig å benytte
 • Tidspunkt/varighet for aktiviteten/kampanjen
 • Formålet (politisk, reiserelatert virksomhet, filming eller annet)
 • Utforming av aktiviteten/kampanjen (stand, visuelle bevegelige effekter, lydeffekter og/eller annen beskrivelse av planlagt aktivitet) 
 • Antall personer deltakende i aktiviteten/kampanjen
 • Ev. behov for parkeringsplasser/oppriggingsplasser (antall/plassbehov)
 • Kontaktperson for aktiviteten/kampanjen (navn og telefonnummer) 

Søknad om filmopptak skal i tillegg inneholde:

 • Beskrivelse om hvordan filming er tenkt gjennomført
 • Filmens budskap