Eierskapsprinsipper for Jernbaneverket

Jernbaneverkets eiendommer er en forutsetning for Jernbaneverkets kjernevirksomhet som er å utvikle, forvalte og drifte statens jernbanenett.

Lysaker stasjon. (Foto: Njål Svingheim)Jernbaneverket skal ha eierskap til eiendom som er nødvendig for å oppfylle samfunnsoppdraget på en god, hensiktsmessig og effektiv måte, herunder eierskap til areal, bygg og konstruksjoner som tjener det nasjonale jernbanenettet. Kun unntaksvis kan leie eller tinglyste bruksretter være tilstrekkelig.

Areal som Jernbaneverket med sikkerhet vet ikke lenger skal tjene jernbanen kan vurderes avhendet dersom enkelte vilkår er oppfylt.
Staten ved Jernbaneverket skal ikke ta ansvar for investeringer og tiltak som ikke er knyttet til jernbaneanlegget. Jernbaneverkets investeringer skal være nøkterne og investeringsmidlene skal brukes til jernbane og ikke andre tiltak, herunder samferdselstiltak, som andre aktører har ansvar for.

Les mer om Jernbaneverkets eierskapsprinsipper i vedlagte dokument.