Ryddighet og forsøpling

Jernbanen er synlig i det norske landskapet og i byområder. Et ryddig og pent visuelt miljø er viktig for de reisende og for berørte parter langs linjen. Jernbaneverket jobber for at det skal være ryddig og vedlikeholdt langs jernbanen og dets tilhørende bygg.

Hva menes med en ryddig jernbane?

Ifølge Jernbaneverkets serviceerklæring har de reisende i tillegg til god informasjon også krav på et tilgjengelig, rent og ryddig stasjonsområde.

Hærverk, forsøpling, tagging og gjenglemt materiell er med på å ødelegge det visuelle miljøet, trivsel for de reisende, forbipasserende og naboer til jernbanenettet og stasjonsområde. Jernbaneverket jobber derfor kontinuerlig for å sikre et ryddig jernbanenett og ryddige stasjoner, og har utviklet egne kriterierfor ryddige stasjoner. Disse kan du lese mer om under sammen med informasjon om våre tiltak for et ryddig visuelt miljø.

Hva gjør vi for å sikre en ryddig jernbane?

Utforming av nye stasjonsområder

I forbindelse med bygging eller fornyelse av stasjoner og stasjonsområder gjør Jernbaneverket vurderinger i forhold til ryddighet og utvikling av gode og intuitive løsninger som gjør det enkelt å holde det ryddig og oversiktlig. Et eksempel på dette kan være oppsett for kildesortering, hensiktsmessig plassering av avfallsbeholdere og bruk av glassvegger i stedet for ikke-gjennomsiktige vegger fordi det gjør det vanskeligere å skjule seg mens man pådriver hærverk og tagging.

 På Furumo holdeplass har man bevisst bygd med gjennomsiktige vegger for et åpent uttrykk og mindre sannsynlighet for hærverk. Foto: Njål Svingheim

 

Visuelt miljø - en del av serviceerklæringen

Forsøpling er også fulgt opp som en del av serviceerklæringen til jernbanens reisende, som skal møtes av tilgjengelige, rene og ryddige stasjonsområder.

Forespørsler fra publikum

Kundesenteret i Jernbaneverket tar imot forespørsler fra publikum som gjelder bl.a. miljørelaterte forhold. Forespørsler gjelder for det meste renhold, orden, snø- og isforhold, og noe tagging og hærverk. Kundesenteret mottar, registrerer og følger opp alle forespørsler. Det er mulig å følge sin egen sak på kundesenterets “onlinesupport” helt til eventuelle tiltak er gjennomført.

Kriterier for ryddige stasjoner 

Det er laget rutiner for registrering, månedlig rapportering og opprydding av uryddige stasjoner. 

Tagging fjernes fra en stasjonsvegg. Foto: Erik Rydén

Det er ryddig på stasjonen når 5 av de 6 punktene nedenfor er oppfylt. Punkt 1, 2 og 3 må være blant de 5 punktene:

  1. Avfall/søppel er fjernet eller skjult i godkjente beholdere/søppelkasser og stasjonen er tilfredsstillende rengjort.
  2. Publikumsareal er fri for hensatt og lagret materiell. Nødvendige lager av maskiner, utstyr m.m. er samlet på et definert og begrenset område.
  3. Stasjonen er tilnærmet fri for tagging (taggingen har blitt fjernet i løpet av den siste måneden).
  4. Det er ikke hull i asfalt og grusdekk. Gjerder og plattformer er hele.
  5. Vegetasjonsareal er holdt ved like i henhold til eventuell skjøtselsplan. Begroing av faste belegg, dekk og grusareal er fjernet. Vegetasjonsavfall er fjernet, kvernet eller fliset opp.
  6. Strøsand og grus ligger i kasser. Sandhauger forekommer ikke. Snøhauger ligger ikke i veien for publikum.