Avfallshåndtering

Ved utbygging av nye jernbaneprosjekter, og ved drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, genereres det anleggs- og næringsavfall.

Hvilket avfall kommer fra Jernbaneverkets virksomhet?

Anleggsavfall fra utbygging og drift

I sammenheng med utbygging og drift av jernbanenettet vil det genereres produksjon/anleggsavfall som kan være ordinært avfall (resirkulerbart avfall og restavfall) eller farlig avfall. Sorteringscontainere med ulike fraksjon, bl.a. metall, trevirke og restavfall. Foto: Camilla Torgersen

Eksempler på ordinære avfallstyper fra Jernbaneverkets virksomhet er trevirke (ikke kreosot- og CCA impregnert), betong og andre tunge bygningsmaterialer, stål og andre metaller, plast, glass, og papp m.m. 

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Kommer slikt avfall på avveie kan det det føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Derfor stilles det strenge krav til at farlig avfall skal deklareres og leveres til godkjent mottak. Eksempler på farlig avfall fra Jernbaneverkets virksomhet er kreosotimpregnert trevirke, spillolje, løsemidler, olje- og fettavfall og oljeforurenset masse.
Materialer som gjenbrukes internt i Jernbaneverket, f.eks. plattformelementer eller sviller, regnes ikke som avfall. Kresotholdig trevirke som ikke skal gjenbrukes til jernbaneformål er farlig avfall og blir levert til godkjent mottak. Jernbaneverket selger ikke kreosotholdig trevirke.  

Masser fra utbyggingsprosjekter

Byggeprosjekter genererer ofte et overskudd av masser. Disse kan være rene eller ha ulik grad av forurensning. Mens noen må fraktes bort som forurensede masser kan andre brukes igjen på godkjent sted eller bli liggende. Ved feil håndtering kan i verste fall de forurensende stoffene lekke ut av massene og forurense omkringliggende jord eller grunnvann, eller stoffer kan fordampe.

Ballastavfall

Ballastavfall oppstår i forbindelse med rensing av ballast. Ballast er fundamentet eller bærelaget for jernbanesporet og består av pukk. Over tid knuses deler av pukken på grunn av høy belastning ved togpassering. For å opprettholde stabiliteten i sporet må ballasten derfor renses/siktes for å fjerne de minste fraksjonene (finstoffet). Dette skjer ved hjelp av en skinnegående maskin; et ballastrenseverk. Massene som oppfyller kravene til rett størrelse føres tilbake i sporet, mens de fineste fraksjonene (ballastavfall) blir fjernet. Ballastavfallet blir analysert og gjenbrukt dersom det er rent, eller plassert på godkjent deponi dersom det er forurenset.

Hva gjør vi?

Tiltak for å redusere mengder avfall

En del av materialene som blir fjernet i forbindelse med oppgradering av jernbanenettet blir brukt om igjen i andre deler av nettet med lavere krav til kvalitet. Metallavfall som ikke kan benyttes internt, blir solgt til gjenbruk. Øvrig avfall leveres til godkjent mottak.

Et tiltak fremover kan være å søke å unngå at avfall oppstår ved å vurdere innkjøp i et livsløpsperspektiv. Noen materialer og elementer vil ha høyere investeringskostnader pga. bedre kvalitet. Til gjengjeld vil de vare lengre og ikke trengs å bytte ut like ofte, og dermed genere mindre avfall uten at det koster mer i det lange løp.

Planer for avfalls- og massehåndtering i prosjekter

Som byggherre stiller Jernbaneverket krav om avfallsplan og rutiner for avfallshåndtering hos entreprenører. Ved rivning av bygninger og installasjoner med farlig avfall utarbeides det miljøsaneringsplaner.

For å avklare hvordan masser skal håndteres er det behov for å kjenne til grad av forurensing i massene. Jernbaneverket bruker derfor prøvetaking for å vurdere forurensingsgrad og videre håndtering av slike masser. Ved gravearbeider der f.eks eksisterende spor skal fjernes helt vurderes videre håndtering av massene i tråd med reglene i forurensningsforskriften kap 2. Videre stiller Jernbaneverket krav til prøvetaking av ballastavfallet og har interne retningslinjer for videre håndtering som bygger på forurensingslovens § 32 om håndtering av næringsavfall. Mellomlager for masser med ukjent forurensningsgrad. Foto: Jernbaneverket

Rutiner i drift og prosjekter

Jernbaneverket har interne rutiner for håndtering av avfall som genereres i driftssammenheng. Alt farlig avfall deklareres gjennom nettstedet Avfallsdeklarering.no.

De fleste prosjekter der Jernbaneverket er byggherre har krav til avfallsplan. Denne gir oversikt over avfallsmengder og -typer, og fylles vanligvis ut av entreprenør. Det skal også dokumenteres at avfall behandles på en forsvarlig måte av entreprenør og at farlig avfall er deklarert, ref. Avfallsforskriften.