Miljøpolitikk

Visjon

Jernbaneverket uttrykker sin visjon i form av et fremtidsbilde fram mot 2040. Denne peker på en jernbane som gir et viktig bidrag til bærekraftig transport: “Jernbane er den transportmåten i Norge som både passasjerer og godskunder foretrekker å bruke. (…) Godstogenes markedsandeler har økt på bekostning av vegtrafikken. Vi har bidratt til sikrere og mindre miljøskadelig transport i Norge.”

Miljøpolitikk

I Jernbaneverkets overordnede føringer “Virksomhetsstyring i Jernbaneverket” er det nedfelt en overordnet sikkerhetspolitikk for Jernbaneverket: “Jernbaneverket arbeider systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier”. Jernbaneverkets miljø- og energipolitikk bygger opp under sikkerhetspolitikken og utdyper retningen i miljøarbeidet:

  • Jernbaneverket skal ha en tydelig og kommunisert miljøorganisasjon, og skal avsette tilstrekkelige ressurser til å ivareta miljø- og energieffektiviseringsoppgaver, sikre måloppnåelse og utøve god internkontroll.
  • Jernbaneverket skal etterleve lovpålagte miljøkrav samt bidra aktivt til å oppfylle pålagt sektoransvar og myndigheters forventninger innen energi og miljø.
  • Jernbaneverket skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å redusere og forebygge miljøpåvirkninger fra egen virksomhet, samt å forbedre energiytelsen.
  • Jernbaneverket skal prioritere arbeid for å oppfylle hoved- og etappemål innen miljø i Nasjonal Transportplan, og bistå i videreutvikling av disse i tråd med pålagt sektoransvar.
  • Jernbaneverket skal foreta anskaffelser av miljø- og energieffektive produkter, tjenester og design som forbedrer miljøprestasjonen og energiytelsen.
  • Jernbaneverket skal utvikle og ta i bruk metoder og verktøy som sikrer miljø- og energieffektive virksomhetsprosesser.
  • Jernbaneverket skal dokumentere og synliggjøre jernbanens samfunnsmessige betydning og miljøfortrinn.
  • Jernbaneverket skal etterleve kommuniserte verdier i miljøarbeidet, inkludert å ivareta åpenhet i forhold til miljøspørsmål, være engasjert i offentlig debatt om transport og miljø og være en profesjonell samarbeidspartner innen miljøspørsmål.